Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na našich stránkach

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku študijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

SLEDUJTE !

 


Problematika zabezpečenia sieťových zariadení

 Základy zabezpečenia sieťových zariadení
Úvod do problematiky zabezpečenia sieťových zariadení, základy bezpečnostnej politiky, základná konfigurácia sieťových zariadení, ošetrenie vstupov sieťových zariadení, ošetrenie vzdialeného prístupu Aktualizované 2020

 Základy konfigurácie prístupu protokolom SSH
Základná charakteristika protokolu SSH, hlavné benefity, základné zásady konfigurácie, príklad konfigurácie na smerovačoch Cisco, prihlásenie heslom, prihlásenie lokálne definovaným userom. Aktualizované 2020


Dynamické smerovanie. Smerovací protokol OSPF.

 Dynamický smerovací protokol OSPF
Charakteristika a základné vlastnosti dynamického smerovacieho protokolu OSPF. Základná konfigurácia OSPF protokolu na Cisco smerovačoch, základné príkazy Cisco IOS na konfiguráciu OSPF. Rozšírené možnosti konfigurácie OSPF. OSPF na multiaccess sieťach. Problematika metriky, ladenie metriky, výpočet COST trasy, ladenie výpočtu COST. Redistribúcia statických trás protokolom OSPF. Administrative distance a jej konfigurácia. Časovače a ich konfigurácia. Autentifikácia OSPF updatov. Verifikácia hodnôt a procesov OSPF. Aktualizované 2020

Záznam webex seminára: OSPF - Úvodný seminár AVI, 10 min, 26 MB
Záznam webex seminára: OSPF - Podrobnejší pohľad na OSPF protokol AVI, 63 min, 166 MB
Charakteristika OSPF protokolu, základná konfigurácia, OSPF na multiaccess sieti, Problematika metriky, ladenie metriky, výpočet COST trasy, ladenie výpočtu COST. Redistribúcia statických trás protokolom OSPF. Administrative distance a jej konfigurácia. Časovače a ich konfigurácia. Autentifikácia OSPF updatov. Verifikácia hodnôt a procesov OSPF.
Záznam webex seminára: OSPF - Základná konfigurácia na smerovači AVI, 15 min, 56 MB
Konzultácia ku zadanému projektu, ukážky základov konfigurácie OSPF


Dynamické smerovanie. Smerovací protokol RIP.

Záznam webex seminára: RIP - Seminár ku konfigurácii protokolu na smerovačoch AVI, 24 min, 64 MB
Charakteristika RIP protokolu, základná konfigurácia na smerovači


Smerovanie, princípy smerovania, smerovacie protokoly, smerovač

 Smerovanie a jeho princípy
Úlohy sieťovej vrstvy. Hierarchické a lineárne adresovanie. Smerovateľný a nesmerovateľný protokol. Smerovací protokol. Charakteristika IP protokolu. Verzie IP protokolu. Metódy smerovania - statické, dynamické. Smerovacie protokoly, algoritmus DVA, algoritmus LSA, algoritmus PVA. Smerovacia tabuľka, štruktúra, princíp. Text dokumentu v slovenskom jazyku. Aktualizované 2013

Záznam webex seminára: Seminár ku problematike smerovania MP4, 84 min, 144 MB
Záznam webinára: Úlohy sieťovej vrstvy. Hierarchické a lineárne adresovanie. Spolupráca linkovej a sieťovej vrstvy pri adresovaní - ARP protokol. Smerovateľný a nesmerovateľný protokol, príklady. Smerovací protokol. Charakteristika IP protokolu. Verzie IP protokolu. Metódy smerovania - statické, dynamické. Smerovacie protokoly, algoritmus DVA, algoritmus LSA, algoritmus PVA. Smerovacia tabuľka, štruktúra, princíp. Administrative distance. Ukážka konfigurácie záložnej statickej linky v dynamicky smerovanej sieti. Záznam z 25.5.2020

 Smerovanie
Úlohy sieťovej vrstvy. Charakteristika IP protokolu. Verzie IP protokolu. Metódy smerovania - statické, dynamické. Smerovacie protokoly, algoritmus DVA, algoritmus LSA. Smerovacia tabuľka, štruktúra, princíp. Packet forwarding. Smerovač a jeho charakteristika. Rozhrania. Kabeláž. Hlavné HW komponenty smerovača, Boot-Up proces. Text prezentácie v anglickom jazyku. Aktualizované 2019


Problematika sieťovej vrstvy - adresovanie Internet Protocol ver. 6

 Úvod do problematiky IPv6 adresovania
Úvod do problematiky IPv6 adresovania. Motivácia pre zavedenie IPv6 adresy. Zápis IPv6 adresy, skracovanie zápisu adresy. Typy IPv6 adries. Prideľovanie IPv6 adresy na rozhranie. Metódy generovania IPv6 link-local adresy, metóda EUI-64. Základné príkazy Cisco IOS na prácu s IPv6. Aktualizované 2020

 Úvod do problematiky IPv6 smerovania - statické trasy

Úvod do problematiky IPv6 smerovania. Spôsoby statického smerovania s využitím IPv6 adresy. Smerovanie na next-hop unicast-global adresu. Smerovanie s využitím adresy výstupného rozhrania. Smerovanie s využitím úplne definovaného výstupu. Verifikácia definovaných trás. Príklady konfigurácie. Aktualizované 2020

 Analýza IPv6 paketu

Hlbší vhľad do problematiky IPv6 adresovania. Analýza zachyteného IPv6 paketu. Analýza Ethernetovského rámca. Určenie vlastností MAC adresy. Určenie typu rámca. Určenie typu enkapsulovaného paketu sieťovej vrstvy. Určenie IPv6 adresy odosielateľa, príjemcu. Vlastnosti IPv6 adresy, metóda vygenerovania IPv6 adresy. Aktualizované 2020

Prehľad videí vhodných na doplňujúce štúdium - linky na YouTube


Subnetting IPv4. Sumarizovanie IPv4 adries

 Problematika sumarizácií IPv4 subnetov
Opakovanie problematiky podsieťovania IPv4 adresných priestorov, princípy sumarizácií, pravidlá pre správnu sumarizáciu. Aktualizované 2020

Pri kontrolnom teste v piatok 15.5. , ale aj skôr, som opäť u veľkej časti študentov zistil vážne a systematické nedostatky v chápaní princípov sumarizácií IPv4 adresných priestorov.

Väčšina respondentov si neuvedomila, že IP adresa výslednej sumarizovanej siete v kombinácii s maskou musí predstavovať valídnu IP adresu.

Príklady valídnej IP adresy (zápis s prefixom): 192.168.0.16 /28; 192.168.0.64 /26, 192.168.0.48 /28, 192.168.0.192 /26, 192.168.0.192 /27
192.168.160.0 /19; 192.168.192.0 /18; 192.168.176.0 /20; 192.168.0.0 /13
Príklady valídnej IP adresy (zápis s maskou):
192.168.0.48 255.255.255.240
192.168.160.0 255.255.224.0
192.168.192.0 255.255.192.0
192.168.176.0 255.255.240.0
192.168.0.0 255.248.0.0

Príklady nevalídnej IP adresy: 192.168.0.16 /27; 192.168.0.64 /25, 192.168.0.48 /27, 192.168.0.192 /24, 192.168.0.192 /25
192.168.160.0 /18; 192.168.192.0 /17; 192.168.176.0 /18; 192.168.0.0 /12
Príklady nevalídnej IP adresy (zápis s maskou):
192.168.0.48 255.255.255.224
192.168.160.0 255.255.192.0
192.168.192.0 255.255.128.0
192.168.176.0 255.255.224.0
192.168.0.0 255.240.0.0

Príklady sumarizácií:
Siete
192.168.0.48 255.255.255.240
192.168.0.64 255.255.255.240
do jedinej siete
192.168.0.48 255.255.255.224 sumarizovať NESMIEM - nie je valídna

Ani siete
192.168.160.0 255.255.224.0
192.168.192.0 255.255.224.0
do jedinej siete
192.168.160.0 255.255.192.0 sumarizovať NESMIEM - nie je valídna


Siete
192.168.128.0 255.255.224.0
192.168.160.0 255.255.224.0
do jedinej siete
192.168.128.0 255.255.192.0 SMIEM - je valídna

A práve tak siete
192.168.0.32 255.255.255.248
192.168.0.40 255.255.255.248
192.168.0.48 255.255.255.240
do jedinej siete
192.168.0.32 255.255.255.224 SMIEM - je valídna

Ak vám pochopenie princípov subnettingu a sumarizácií stále robí problémy, pozrite si prezentáciu venovanú tejto problematike.

Zadanie projektov a úloh

Zadanie projektu pre III. ročník odbor Elektrotechnika, zameranie ITS v rámci predmetu SIE

Konzultácia ku projektu - záznam webex seminára: Návod na riešenie projektu MP4, 50 min, 140 MB

Konzultácia ku projektu - záznam webex seminára: Návod - default route do Internetu a redistribúcia statiky MP4, 3 min, 8 MB

Priebežné hodnotenie odovzdaných projektov a úloh

Riešenie úloh zadaných 12.2. a 5.3. pre IV. ročník odbor Elektrotechnika, zameranie ITS v rámci predmetu TPS

Na cvičení 12.2. bola zadaná úloha, pozostávajúca z návrhu IPv4 adresnej schémy podľa individuálneho zadania, pre 8 LAN sietí, 3 smerovače a 2 infraštruktúrne spoje medzi nimi.

Zadanie - Topológia siete s počtami koncových bodov

V ďalšej časti úlohy ste mali spracovať sumarizácie, ktoré zjednodušia smerovacie tabuľky.

Nadväzuje úloha, ktorej výsledkom má byť spracovaný model siete v programe Packet Tracer, pričom boli zadané dva varianty riešenia:

A/ Spracovaná schéma so statickým smerovaním
B/ Spracovaná schéma s dynamickým smerovaním

Riešenie úlohy z cvičení z 5.3.

Riešenie zaslal Adam Mundi 5.3. a všetky ním poslané riešenia boli vyhodnotené známkou "výborný" a súčasne sme sa dohodli, že tieto riešenia budú zverejnené ako vzorové riešenia.

Vzorové riešenie : tabuľka- návrh IPv4 adresnej schémy a sumarizácií
Vzorové riešenie : obrázok: Spracovaná schéma so statickým smerovaním
Vzorové riešenie : PT schema: Spracovaná schéma so statickým smerovaním
Vzorové riešenie : obrázok: Spracovaná schéma s dynamickým smerovaním
Vzorové riešenie : PT schema: Spracovaná schéma s dynamickým smerovaním

Na cvičení 5.3. bola zadaná úloha, pozostávajúca z overenia De Morganových zákonov formou tabuľky v Exceli, s využitím logických funkcií.

Riešenie zaslal Adam Mundi 15.3. a riešenie bolo vyhodnotené známkou "výborný" a súčasne sme sa dohodli, že tieto riešenie bude zverejnené ako vzorové riešenie.

Vzorové riešenie : tabuľka - overenie platnosti De Morganových zákonov pre tri premenné

Vaše riešenia mi už na hodnotenie neposielajte (skutočne nie je žiadne hrdinstvo obšľahnúť zverejnené riešenie :-), ale spracujte si riešenia vo vlastnom záujme a skontrolujte si Vaše riešenie so zverejneným vzorom.

Vyhodnotenie ďalších úloh a projektov zadaných rámci predmetov SIE a TPS

Do peknej podoby dotiahli prezentáciu na tému kombinačné a sekvenčné obvody Tomáš Macuška a Adam Mundi. Obidvaja sú hodnotení za odvedenú prácu známkou "výborný". Odporúčam ako vhodný materiál na predmaturitnú prípravu všetkým súčasným štvrtákom. Tříska

Priebežné hodnotenie projektov z cvičení SIE a TPS

Tříska


Cisco Networking Academy pri SPŠE Piešťany

Semináre pre frekventantov kurzu Cisco CCNA1 sú vzhľadom na mimoriadnu situáciu pozastavené

Najbližšie stretnutie sa uskutoční metódou videokonferencie v priebehu budúceho týždňa, podrobnejšia informácia bude zaslaná prostredníctvom NetAcad stránky


Materiály pre cvičenia a na prípravu ku finálnej skúške CCNA1:

Nácvik základných zručností práce v Cisco IOS (aktualiz. 2018)
Password Recovery - scenár na postup riešenia (aktualiz. 2018)
What does IP SUBNET-ZERO command do? (aktualiz. 2018)
Súhrn základných požiadaviek na prípravu ku praktickej finálnej skúške pre CCNA1 (aktualiz. 2018)

Pre úspešných absolventov kurzov CCNA1 a CCNA2 je k dispozícii aj kurz Internetu vecí, ktorý pozostáva z dvoch častí: "Introduction to Internet of Things" a kurzu "IoT Fundamentals".

Zatiaľ budú kurzy sprístupnené v režime samoštúdia, semináre ku kurzom budú včas zverejnené v tejto sekcii.

Informácia o študijných zameraniach
a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY

Informácia o študijnom odbore informačné a sieťové technológie

Informácia pre študentov II. ročníka o študijných zameraniach na odbore Elektrotechnika: Od tretieho ročníka si študenti odboru Elektrotechnika volia jedno z dvoch možných zameraní: Počítačové systémy a Informatické a telekomunikačné systémy. Podrobnejšie informácie o náplni zameraní POS a ITS, možnostiach uplatnenia v praxi, štúdiu na vysokých školách a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY nájdete v tejto prezentácii a na stránkach určených študentom POS a ITS.

Podrobnejšie informácie o programe CISCO NETWORKING ACADEMY, o ponukách poskytovaných týmto vzdelávacím programom a o akceptovaní tohto programu hlavnými zámestnávateľmi v segmente IT vám priblíži toto video , pripravené u príležitosti 15 rokov pôsobenia Cisco Networking Academy na Slovensku a prezentácia.

Navštivte naše laboratórium L106 tak, ako ho na svojich stránkach zachytil Google Maps!

IT aktualityNovinky zo sveta IT technológií

Prevrat v materiáloch pre polovodičové súčiastky: Súmrak éry kremíka?

Vedci z MIT zostavili pokročilý mikroprocesor z nového materiálu. Vedcom sa podarilo zostaviť pokročilý mikroprocesor pomocou tranzistorov s uhlíkovými nanotrubicami, ktoré predstavujú efektívnejšiu a ekologickejšiu alternatívu ku klasickému kremíku. Mohlo by to predstavovať začiatok novej počítačovej revolúcie.

Kremíkové tranzistory, ktoré sú jednou z najdôležitejších častí mikroprocesorov, sú súčasťou technologického priemyslu už dlhú dobu. Podľa odborníkov však za chvíľu dosiahnu štádium, kedy sa stanú neefektívnymi. Výskumníci z MIT použili zvinuté vrstvy uhlíka s hrúbkou iba jedného atómu, s ktorými vytvorili až 14 000 uhlíkových tranzistorov, a nasadili ich do 16-bitového čipu. Vďaka zlepšeným výrobným procesom sa vedci tiež domnievajú, že reálne použiteľné čipy, založené na tomto novom materiáli, by mohli byť práceschopné už do piatich rokov.

Zdroj:FONTECH sept. 2019


Blíži sa vývoj rozmerov technologickej štruktúry PV súčiastok ku fyzikálnym limitom?



Dôležitým a v určitom zmysle rozhodujúcim parametrom, určujúcim vyspelosť technológie výroby polovodičových súčiastok, je technologický rozmer štruktúry. Tento parameter si môžme predstaviť tak, že ide o najmenší rozmer, ktorý dokážeme príslušnou výrobnou technológiou vyrobiť. Je zrejmé, že čím menšiu hodnotu dosiahneme, tým budú súčiastky menšie, a tým viacej ich dokážeme umiestniť na plochu čípu. Inak povedané, technologický rozmer štruktúry priamo určuje dosiahnuteľnú hustotu integrácie súčiastok na čípe. Vývoj technologických rozmerov v priebehu vývoja súčiastok vyzeral takto:

Rok Dosiahnuté hodnoty
1970 10 mikrometrov
1985 1 mikrometer
2001 100 nanometrov
2004 90 nanometrov
2010 32 nanometrov
2017 10 nanometrov

Hodnota 10 nanometrov je skôr laboratórna, súčasné čípy sú vyrábané prevážne 22 nm technológiou. Pokusne sú v laboratóriách najpokročilejších výrobcov polovodičových súčiastok pripravované hradlá s rozmerom okolo 1 nm, pričom rozmer 0,5 nm je predikovaný ako definitívny neprekonateľný limit, podmienený fyzikálnymi vlastnosťami polovodičových štruktúr. Táto hodnota predstavuje dvojnásobok priemeru atómu kremíka. V priebehu vývoja technológií však mnohé predikované limity boli prekonané; uvidíme, čoho sa dočkáme v ďalších rokoch.


Výkonný mikroprocesor pre smartfóny z produkcie firmy Qualcomm

Pre smartfóny na architektúre ARM bol počiatkom roka 2018 uvedený na trh firmou Qualcom pod názvom výkonný Snapdragon 845.

Procesor, vyrábaný 10 nm technológiou, pozostáva spolu z 8 jadier. Z toho 4 jadrá sú predstavované ARM Cortex A-75 /2,8 GHz a ďalšie 4 jadrá ARM Cortex A-55 /1,7 GHz . Systém si sám zapína jednotlivé jadrá na základe potrieb na okamžitý výpočtový výkon. Všetkými jadrami spoločne zdieľaná pamäť L3 cache s kapacitou 2 MB výrazne napomáha urýchľovaniu prenosu údajov medzi jadrami. Touto cestou sa podarilo dosiahnúť 10% zvýšenie výkonu procesora pri znížení spotreby o 15%. Veľký dôraz je kladený na spracovanie obrazu a videa, ktoré je zabezpečované koprocesorom Spectra 280. Rozšírená realita, virtuálna realita, prehrávanie videa s rozlíšením 4K pri 10 bitovej hĺbke a 60 fps, podpora až 32 Mpx fotoaparátu - to sú iba niektoré parametre, ktoré nový grafický systém poskytuje. Komunikáciu s okolím zabezpečuje nový modem X20 LTE, Wi-Fi modem s podporou štandardu 802.11ad s frekvenciou 60 GHz a rozhranie Bluetooth 5. Nezanedbateľnou výhodou sú aj implementované prvky umelej inteligencie a bezpečnostná jednotka SPU, ktorá významne napomáha ochrániť citlivé súkromné dáta.


V odvekom súboji technologických gigantov Intel a AMD momentálne Intel stráca

Intel musel upustiť od svojej snahy udržať si prvenstvo na niektorých trhoch, a to najmä na poli mobilných zariadení a na poli komerčných desktopových počítačov. Spoločnosť Intel jednoducho začala v posledných mesiacoch na AMD strácať, čo sa týka podielu na tomto trhu.

Aj keď toto vyjadrenie neznamená, že AMD má teraz lepšie procesory ako Intel, znamená to však, že AMD momentálne predáva viac procesorov pre bežných používateľov ako Intel. Procesory od AMD vždy ponúkali lepší pomer cena/výkon, no od série Ryzen 3000 sa to začalo drasticky lámať práve v prospech AMD

Zdroj:FONTECH sept. 2019


Štyri fenomény, ktoré podľa vedcov najviac ovplyvnili život v posledných 40 rokoch

Podľa názoru odborníkov v oblasti komunikačných technológií v uplynulom období približne 40 rokov existujú štyri fenomény, ktoré dramatickým spôsobom zmenili náš spôsob života: osobný počítač, bunkové siete mobilných operátorov, satelity a Internet. Skúste si predstaviť, ako by vyzeral náš svet, keby ktorýkoľvek z týchto fenoménov prestal existovať? A predsa táto predstava nie je vôbec nereálna: stačí významnejšia slnečná erupcia ktorá zasiahne Zem a nasledná geomagnetická búrka. Napríklad taká, ktorá zasiahla Kanadu v r. 1989, a všetky tieto technológie sa ocitajú vo vážnom ohrození. Rozsiahly výpadok elektrickej rozvodnej sústavy, ku ktorému došlo pri uvedenej udalosti v Kanade, by bol len drobnou epizódou v porovnaní s pravdepodobným výpadkom väčšiny mobilných sietí, satelitov a podstatnej časti infraštruktúry Internetu. Veľmi vážna slnečná erupcia taktiež zasiahla Zem v r. 1859, ale vtedy okrem výrazných efektov na oblohe nespôsobila žiadne škody - nemala na čom. Veľmi silná slnečná erupcia nastala aj v r. 2012, vtedy však masívna hmota vyvrhnutá slnečnou korónou Zem minula. Dokedy sa však môžeme spoliehať na také šťastie? - Tr -

Predpovede, že pevné disky sa rýchlo stanú minulosťou, sa nenaplnili.


Po katastrofe výrobných hál na jeseň 2011 na Ďalekom Východe väčšina analytikov v oblasti IT technológií predpokladala, že to znamená brzký koniec magnetických pamäťových médií s rotujúcimi platňami (HDD) a súčasne masivný nástup SSD diskov, ktorých pamäťový princíp je postavený na polovodičových súčiastkach. Reálny vývoj však ukázal, že napriek dočasnému nárastu cien HDD na svetovom trhu nedošlo ku vytlačeniu HDD polovodičovými diskmi. Máme rok 2018, a napriek postupnému uplatneniu SSD diskov v počítačových zostavách si technológia HDD zachováva svoje dominantné postavenie v úlohe vonkajších pamäťových zariadení.
Na druhej strane sa javí ako nevyhnutné, že pevné disky - harddisky budú nasledovať osud svojich menších sestier – magnetických diskiet, a postupne opustia scénu IT technológií.
Ale aj keď táto situácia nastane, nie je vhodné, aby rovnako opustili učebnice a skriptá IT technológií. V súvislosti s touto technológiou bolo vyvinutých množstvo technológií a princípov, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou IT technológií. Dá sa predpokladať, že aj po zániku HDD v tej podobe, ako ich dnes poznáme, sa po čase objavia iné technológie, iné zariadenia, ktoré budú využívať princípy vyvinuté v súvislosti s klasickou technológiou HDD.

USB4 je tu a prináša 10, 20 a 40 Gbps

Koncom leta 2019 bol predstavený nový štandard pre svet počítačov, a to USB4

Nová technológia prináša komunikačné rýchlosti škálované pre 10, 20 a 40 Gbps. Ponecháva už zavedený konektor USB-C, zachováva spätnú kompatibilitu so všetkými už existujúcimi staršími štandardmi USB, a ponúka aj kompatibilitu s Thunderbolt 3 portami, čo ocenia najmä fanúšikova sveta Apple. Na efektívnejší prenos energie cez tento port ponúka novú funkciu USB-PD (Power Delivery). Svojimi parametrami ašpiruje USB4 port na univerzálny periférny štandard, ktorý okrem už zavedených funkcií bude schopný podporovať aj vysokorýchlostné sieťové pripojenie alebo monitory s vysokým rozlíšením.

Zdroj:FONTECH sept. 2019


Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.

Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.

Postrehy z IT časopisov

Trend súčasnosti: CLOUD ; a ďalšie novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue

Hackeri napadli už aj elektrické kolobežky

V austálskom Brisbane riešia problém s vulgárnymi elektrickými kolobežkami. V dôsledku vyčínania hackerov sa kolobežky, ktoré mesto prevádzkuje v sieti zdieľaných dopravných prostriedkov, správajú maximálne nevhodne: Klientov urážajú a vulgárne ich napadajú. Oveľa vážnejším problémom však je, že takto "upravené" kolobežky sa môžu správať veľmi nepredvídateľne a nebezpečne: napríklad "hacknutý" ovládací software môže v plnej jazde klientovi zablokovať napríklad predné koleso.

Zdroj:Česká televize apr.2019

Novinky na stránke Aktualizované učebné texty a materiály

Na stránkach boli aktualizované viaceré študijné materiály a pomocné texty v sekcii SIETE:

Na stránke venovanej cvičeniam zo sieťových technológií

pribudlo úplné zadanie projektu Základy konfigurácie VLAN sietí. Zadanie sa nachádza pod bodom č. 6

Výučbová stránka venovaná oblasti sieťové technológie

Témy pre IST 1. roč, prehľad prebraných úloh a tém pre školský rok 2018/19. Aktualizované v októbri 2018 !

Domáca úloha č.1 pre IST 1. roč

Témy predmetu TPS - teoria, prehľad tém pre školský rok 2018/19. Aktualizované v septembri 2018 !

Aktualizované materiály v sekcii software:

  Výpočtové modely. Vývoj výpočtových modelov a metód prístupu ku počítačom od prvých modelov dávkového spracovania, cez terminálové modely, samostatné nezosieťované osobné počítače, cez siete typu peer-to-peer a rôzne varianty sietí klient-server, až po distribuované systémy, agentové systémy, cloudové riešenia a Internet of Things. Prezentácia Aktualizované v septembri 2017

 Výpočtové modely. Hierarchia systémov, modularita, interoperabilita, kompatibilita a architektúra systémov. Textový dokument. Aktualizované v septembri 2017

  Internet vecí. Úvod do problematiky Internetu vecí. Základný koncept, základné pojmy. Z čoho Internet vecí vychádza, aké prináša možnosti, ako dokáže využiť tradičné riešenia, aké sú problémy súvisiace s tradičnými riešeniami a ako sú riešené v súvislosti s Internetom vecí. Aké hlavné benefity Internet vecí prináša, problematika Internet of Things versus Internet of Everything. Aktualizované v októbri 2018

Aktualizované materiály v sekcii hardware:

 Procesory - prehľad technológií a ich vývoj. Aktualizované v máji 2018.

 Pevné disky a diskové pamäťové médiá. Hlavné princípy, prehľad technológií a ich vývoj. Technológie a princípy zvyšujúce kapacitu a prístupové doby. Rozhrania pevných diskov - prehľad. Aktualizované v máji 2019.

Postupne sú aktualizované aj viaceré ZADANIA CVIČENÍ :

 Konfigurácia a realizácia malej WAN siete Unhappy Twelve
 Príprava a konfigurácia PC ako end-nodes do LAN sietí pre sieť Unhappy Twelve
 Analýza hardware PC (aktualiz. 2017)
 Zisťovanie vlastností a parametrov procesorov (aktualiz. 2017)
 Zadanie cvičenia - inštalácia operačného systému II (aktualiz. 2017)
 Realizácia malej smerovanej siete s nastavením zdieľania a s využitím PC ako smerovača, aktualizované 2018
 Cvičenie 1 - základné úlohy pre prácu v Comand Line, aktualizované 2018


Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 25.5.2020

Je štvrtok 6. 8. 2020Všetkým, ktorí majú krásne meno Jozefína srdečne blahoželám k meninám :-)