Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na stránkach
sekcie počítačových systémov
a sieťových technológií
PK Informatiky na SPŠE v Piešťanoch

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku študijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

Maturity 2016/2017:
MIMORIADNY TERMÍN MATURITNÝCH SKÚŠOK Z ODBORNÝCH PREDMETOV

Teoretickú časť odbornej zložky maturitných skúšok v mimoriadnom termíne 21.9.2017 absolvovalo 5 žiakov zamerania Počítačové systémy a 3 žiaci so zameraním na Informačné a telekomunikačné systémy.

Túto časť skúšky opakovali spolu 6 žiaci, dvaja žiaci pristúpili ku tejto skúške po úspešnom ukončení štvrtého ročníka opravnými skúškami v augustovom termíne. Všetci adepti odbornú zložku maturitnej skúšky úspešne absolvovali.

Ukázalo sa, že poskytnutý čas na doplnenie vedomostí časť študentov využila účelne, o čom svedčia dosiahnuté výsledky dve hodnotenia "dobrý" a jedno hodnotenie "chválitebný" na zameraní ITS. Na zameraní POS boli výkony žiakov aj dosiahnuté výsledky zreteľne slabšie, ale aj tu bol výkon jedného žiaka ohodnotený stupňom "chválitebný", kým vo zvyšných štyroch prípadoch sa komisia zhodla na hodnotení "dostatočný".

Rozhodne však odporúčame súčasným aj budúcim študentom štvrtého ročníka, aby sa radšej možnosti získať dodatočný čas na doplnenie vedomostí vyhnuli a ukončenie ročníka zvládli a maturitnú skúšku zložili úspešne v riadnom termíne. - Tř -

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na zamerania POS a ITS v riadnom termíne

V dňoch 29.5. až 2.6. absolvovalo ústnu skúšku z odbornej časti 35 študentov so zameraním POS a 18 študentov so zameraním na ITS.

Komisia pracovala v zložení Ing. Smahel, Ing. Kašák, Ing. Solovic a Ing. Tříska.

Pre viacerých adeptov tejto časti maturitnej skúšky sa jej absolvovanie skončilo neúspešne, takže 4 žiaci odboru POS a 2 žiaci odboru ITS opakovali skúšku v opravnom septembrovom termíne.

Štyria žiaci - dvaja so zameraním na POS a dvaja so zameraním na ITS - vôbec ku maturite pripustení neboli a štvrtý ročník uzatvárali až po vykonaní opravných skúšok v auguste. Vo všetkých štyroch prípadoch sa na problémoch pri ukončovaní štvrtého ročníka významnou mierou podielala veľmi vysoká absencia žiakov na vyučovaní.

PČOZMS 2016/2017:
PRAKTICKÉ MATURITY A PROJEKTY


Alebo si prejdite na stránku, kde nájdete
celú fotoreportáž

Praktická časť odbornej zložky maturitné skúšky - PČOZMS - prebehla v dňoch
10. - 12.4.2017. Študenti realizovali skúšku buď formou obhajoby vlastných projektov, alebo formou plnenia komplexnej úlohy. Komplexné práce si vyžadovali schopnosť riešiť úlohy z viacerých disciplín - elektrotechniky, grafických systémov, výpočtovej techniky, sieťových technológií, správy systémov aj hardware počítačov. Vypracovanie úlohy je limitované časom 6 hodín, čo sa pre viacerých študentov ukazuje ako problém, najmä ak si prácu zle rozvrhnú.

Pri obhajobách projektov najviac komisiu zaujal autonómny robot Mareka Lörinca, disponujúci množstvom rôznych funkcií, pričom vyriešenie každej funkcie by možno vydalo na samostatný maturitný projekt. Ale aj ďalšie práce - robot Patrika Bobockého, tester kabeláže Mareka Kopeckého a Juríčkov subwoofer boli na veľmi dobrej úrovni. Na vysokej úrovni boli spracované aj softwarovo orientované projekty, predovšetkým webové aplikácie. Mnohé z posudzovaných prác dosahovali profesionálnu úroveň.

Kvalita projektov sa oproti minulým rokom významne zlepšila: Kým najlepšie a najzaujímavejšie práce si po dlhé roky už tradične udržiavajú svoju vysokú úroveň, v tomto roku prakticky vymizeli slabé a nedotiahnuté projekty.

V porovnaní s uplynulými rokmi významne pribudol počet študentov zamerania POS, ktorí si za formu vykonania maturitnej práce zvolili spracovanie komplexnej úlohy, čiže losujú si tému. Kým v uplynulých rokov sa počet "ťahačov" pohyboval okolo 5 - 12 na odbore ITS a okolo 15 žiakov na odbore POS, toho roku ich je 8 na odbore ITS a až 29 "POS-károv".

Hodnotenie práce stupňom "nedostatočný", ktoré by znamenalo opakovanie skúšky v náhradnom septembrovom termíne, sa tohtoročným maturantom v časti PČOZMS vyhnulo.

Aktuality zo sveta IT
Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.


Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.
Novinky a aktuality z vyučovania TPS, POS a SIEHorúce novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue

Výborné úspechy našich žiakov na súťažiach z oblasti výpočtovej techniky

Fenomenálny úspech tímu SPŠE Piešťany na finále NXP EMEA v Mníchove!

Séria mimoriadnych úspechov členov robotického krúžku pod vedením Ing. Dragulu pokračuje fenomenálnym úspechom na NXP Cup EMEA. Finále súťaže sa konalo v Mníchove v dňoch 26. - 28.4.2017.

Našu školu reprezentoval tím v zložení Jakub Lackovič (IV.B), Patrik Bobocký (IV.D) a Peter Bečka (I.C). Zvíťazili v kategórii High School a porazili aj svojich dlhoročných rivalov z SŠIEŘ v Rožnově p. Radh.

Tento úspech dosiahli vďaka celoročnej práci a sústavnej príprave, bez ktorej nemá žiadny účastník súťaže vôbec šancu náročnú trať absolvovať.


Cisco Academy pri SPŠE Piešťany

Záujemci o štúdium úvodného semestra CCNA1 CISCO Akadémie pri SPŠE Piešťany sa hlásia u Ing. Třísku. Hlásiť sa môžu v priebehu cvičení, alebo v priebehu prestávok. Úvodné stretnutie je plánované na počiatok októbra, presný termín úvodného stretnutia aj termín pravideľných seminárov bude zverejnený v tejto sekcii Predpokladaný termín seminárov - pondelky o 16:00 (alternatíva: streda o rovnakom čase). Podmienkou otvorenia kurzu je dostatočný počet záujemcov.
Študenti, ktorí majú otvorený a nedokončený 1. semester CCNA1 alebo 2. semester CCNA2 ma kontaktujú individuálne v učebni L106. Testy z jednotlivých kapitol CCNA2 sú priebežne sprístupňované na základe individuálnych konzultácií.

Pre žiakov aj učiteľov odborných predmetov z oblasti výpočtovej techniky a dátových prenosov boli na intranetovom serveri lord.spsepn.edu.sk sprístupnené študijné materiály z ponuky Cisco Akadémie. Materiály sú prístupné iba v rámci školského intranetu.

Novinky na stránke Aktualizované učebné texty a materiály

Na stránkach boli aktualizované viaceré študijné materiály a pomocné texty v sekcii SIETE:

Úvod do dátových konvergovaných sietí, aktualizované v septembri 2017

Architektúra sietí, vývoj sietí, aktualizované v septembri 2017

Prenosová rýchlosť, bandwidth, throughput, goodput - aktualizované v októbri 2017

Technológie počítačových a dátových telekomunikačných sietí, prehľad technológií a komunikačných rýchlostí aktualizované v októbri 2017
Typický zvuk Dial-Up modemu, transformovaného digitálneho signálu na akustický signál

Prenos signálu, informácia, údaje, proces digitalizácie analógového signálu, porovnanie vlastností analógového a digitálneho signálu, rušenie. Aktualizované v septembri 2017

Elektromagnetická indukcia, vznik javu elektromagnetickej indukcie, magnetický indukčný tok, Faradayov zákon, Lenzov zákon, vlastná indukcia, energia magnetického poľa cievky. Ide o opakovanie vedomostí z oblasti základov elektrotechniky. Odporúčam prejsť si v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v októbri 2017

Elektromagnetická vlna, vznik, základné vlastnosti, parametre, vzťah medzi rýchlosťou šírenia vlny vo vákuu a rýchlosťou šírenia vlny v hmotnom prostredí, index lomu, súvislosť s relatívnou permeabilitou materiálu, zmena vlnovej dĺžky v závislosti od optickej hustoty prostredia. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Technológie optických prenosov Základné princípy šírenia sveteľnej vlny v optickom vlákne, odraz, refrakcia svetla, problematika šírenia - scattering, splicing vlákien, prehľad hlavných technologických riešení založených na optických vláknach. Zdroje sveteľného lúča, detektory, transcievre. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Aktualizované boli aj materiály v sekcii software:

Výpočtové modely. Vývoj výpočtových modelov a metód prístupu ku počítačom od prvých modelov dávkového spracovania, cez terminálové modely, samostatné nezosieťované osobné počítače, cez siete typu peer-to-peer a rôzne varianty sietí klient-server, až po distribuované systémy, agentové systémy, cloudové riešenia a Internet of Things. Prezentácia Aktualizované v septembri 2017

Výpočtové modely. Hierarchia systémov, modularita, interoperabilita, kompatibilita a architektúra systémov. Textový dokument. Aktualizované v septembri 2017

Postupne sú aktualizované aj viaceré ZADANIA CVIČENÍ :

Analýza hardware PC (aktualiz. 2017)
Zisťovanie vlastností a parametrov procesorov (aktualiz. 2017)
Zadanie cvičenia - inštalácia operačného systému II (aktualiz. 2017)

RIEŠENIE ÚLOHY SEGMENT - OFFSET

Riešenie príkladu výpočtu adresovania v režime segment- offset (aktualiz. nov. 2017)
Domáca úloha pre TPS - riešenie


Sklenená gula - veštiareň testov!AKTUALIZOVANÉ - október + november 2017!!!
Sklenená guľa - predpovede testov pre najbližšie obdobie
Chýbali ste častejšie v poslednom období na vyučovaní? Zisťujete, čo sa preberalo, kým ste si vybavovali nevyhnutné maily, chaty, statusy a ďalšie neodkladné povinnosti? Neviete, na čo sa máte v najbližšom období pripraviť? Čo sa bude skúšať? Z akých tém Vás čakajú testy? Kde nájdete materiály, z ktorých sa treba pripraviť?
Skús použiť Sklenenú guľu - a vyvešti si!

Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 13.11.2017

Je pondelok 20. 11. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Félix srdečne blahoželám k meninám :-)