Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na našich stránkach

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku študijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

Blíži sa štvrťročná klasifikácia, je potrebné zvýšiť úsilie a maximalizovať prípravu na štvrťročné testovanie!

OZNAMY

aktuálny oznam pre IV. ročník predmet TPS,
a pre II. ročník IST, predmet SIE
6. september 2019

Dôležitý oznam!

Už ako som avizoval na prvých cvičeniach v tomto školskom roku, je potrebné rýchlo si "oprášiť" pozabúdané vedomosti z predchádzajúcich školských rokov, aby bolo možné úspešne nadviazať na prebrané učivo novými témami. Pre rýchle pripomenutie a orientáciu v prebraných témach na predmete Sieťové technológie som spracoval pre súčasných druhákov odboru IST a štvrtákov odboru ELE-ITS rekapituláciu a prehľad prebraných tém v uplynulom školskom roku. Príslušné dokumenty si nájdete v sekcii
OTÁZKY NA OPAKOVANIE
. Venujte opakovaniu tém primeranú pozornosť a úsilie, pretože tieto vedomosti budete nevyhnutne potrebovať v tomto školskom roku, jednak očakávajte viacero príjemných chvíľ strávených s Vašim obľúbeným spoločníkom Tester B!
Tříska

V sekcii Aktualizované učebné texty - Zadania cvičení (celkom dole na stránke) boli pridané nové zadania cvičení pre IV. ročník!!! Tříska

Príklady a námety na opakovanie ku téme "prenos signálu elektromagnetickou vlnou"
zadanie príkladov a tém na opakovanie

Prehľad dostupných videí na Internete, vhodných na doplnenie témy:

Radio Waves
Understanding Electromagnetic Radiation!
Waves Light, Sound, and the nature of Reality
Electromagnetic waves and the electromagnetic spectrum
Maxwell's Equations: Crash Course Physics #37
EM Waves
How does your mobile phone work ICT 1
How does Satellite Television work ICT 10
WiFi (Wireless) Password Security - WEP, WPA, WPA2, WPS Explained
How does GPS work

Tipy na ďalšie - a lepšie - videa len uvítam!

Tříska

Maturity 2018/2019

ilustračné foto, nezobrazuje žiakov zúčastnených na mimoriadnom termíne MS ani ich práce

Teoretická aj praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na zamerania POS a ITS v mimoriadnom termíne

sa uskutočnila v dňoch 17. a 18. septembra 2019

Komisia pracovala v zložení Ing. Smahel, Ing. Kašák, Ing. Dragula a Ing. Tříska.

Ku maturitám v mimoriadnom termíne pred túto komisiu predstúpilo spolu 8 žiakov: Jeden žiak vykonával PČOZMS formou KU a aj TČOZMS, a to v prvom termíne, keďže na maturitách v riadnom termíne sa nezúčastnil. Tento žiak vykonal PČOZMS úspešne a so značnou mierou zhovievavosti komisie ku prezentovaným vedomostiam napokon úspešne absolvoval aj TČOZMS.

Traja žiaci opakovali časť maturity - PČOZMS formou obhajoby vlastného projektu. Pri maturitnej obhajobe v riadnom termíne svoje projekty neobhájili, keďže komisia mala vážne výhrady ku preukázateľne nepravdivo deklarovanej samostatnosti ich práce, a taktiež vážne výhrady mala aj ku predloženej dokumentácii. Napokon ani viaceré z prezentovaných výrobkov neboli na požadovanej úrovni.

Pri opakovanej obhajobe v jesennom termíne už svoje práce obhájili, ale aj tu sa ukázali rozdiely v prístupe žiakov - kým jedna práca bola už na pomerne prijateľnej úrovni, vrátane vedomostí žiaka o problematike, boli zvyšné dve práce na minimálnej úrovni, ktorú bola komisia ochotná ešte akceptovať.

TČOZMS ako opakovanú skúšku absolvovali v mimoriadnom termíne traja žiaci. Aj tu komisia zaznamenala rozdiely v prístupe žiakov ku štúdiu: Dvaja žiaci pristúpili ku príprave na MS svedomito, čo sa napokon prejavilo aj vo výslednom hodnotení výkonov žiakov komisiou. U jedného žiaka ovšem komisia musela konštatovať, že predstavené vedomosti môže akceptovať ako minimálnu prijateľnú hranicu pre úspešné absolvovanie tejto časti maturitnej skúšky iba so značnou dávkou zhovievavosti.

Študentom štvrtého ročníka v školskom roku 2019/2020 odporúčam, aby sa príprave na maturitné skúšky venovali svedomito a priebežne už od septembra, systematicky počas celého školského roka a ušetrili si tak komplikácie a zbytočný stress s mimoriadnym termínom maturitných skúšok. Napokon aj výkony viacerých žiakov na mimoriadnom termíne MS ukázali, že problém ich neúspechu v riadnom termíne nebol v tom, že "sa nedá" , ale že "treba chcieť".

- Tř -


Cisco Academy pri SPŠE Piešťany

Termíny pre priebežné testy kurzu Cisco


Prihlasovanie do kurzu CISCO CCNA1 pre žiakov III. ročníka: Utorok 12.11. a štvrtok 14.11. vždy od 15:30 v L106 !!!

Kurz CCNA2 - CCNARS: Routing & Switching a CCNA3 - CCNARS: Scalling Networks sa uskutočňuje pravideľne každý štvrtok v obvyklom čase. Témou aktuálnych cvičení je praktická konfigurácia zariadení v režime Cisco IOS a konfigurácia parametrov siete, predovšetkým IP adresná schéma a smerovanie. Nácvik praktických zručností "na železe" je nevyhnutný pre úspešné absolvovanie kurzu! A napokon - nezabúdajte si včas plniť všetky aktuálne otvorené testy!

Materiály pre cvičenia a na prípravu ku finálnej skúške CCNA1:

Nácvik základných zručností práce v Cisco IOS (aktualiz. 2018)
Password Recovery - scenár na postup riešenia (aktualiz. 2018)
What does IP SUBNET-ZERO command do? (aktualiz. 2018)
Súhrn základných požiadaviek na prípravu ku praktickej finálnej skúške pre CCNA1 (aktualiz. 2018)

Študenti, ktorí majú otvorený a nedokončený 1. semester CCNA1 alebo 2. semester CCNA2 ma kontaktujú individuálne v učebni L106. Testy z jednotlivých kapitol CCNA2 aj CCNA3 sú priebežne sprístupňované na základe individuálnych konzultácií.

Pre úspešných absolventov kurzov CCNA1 a CCNA2 je k dispozícii aj kurz Internetu vecí, ktorý pozostáva z dvoch častí: "Introduction to Internet of Things" a kurzu "IoT Fundamentals". Zatiaľ sú kurzy sprístupnené v režime samoštúdia, semináre ku kurzom budú včas zverejnené v tejto sekcii.

Informácia o študijných zameraniach
a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY

Informácia pre študentov II. ročníka o študijných zameraniach na odbore Elektrotechnika: Od tretieho ročníka si študenti odboru Elektrotechnika volia jedno z dvoch možných zameraní: Počítačové systémy a Informatické a telekomunikačné systémy. Podrobnejšie informácie o náplni zameraní POS a ITS, možnostiach uplatnenia v praxi, štúdiu na vysokých školách a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY nájdete v tejto prezentácii a na stránkach určených študentom POS a ITS.

Podrobnejšie informácie o programe CISCO NETWORKING ACADEMY, o ponukách poskytovaných týmto vzdelávacím programom a o akceptovaní tohto programu hlavnými zámestnávateľmi v segmente IT vám priblíži toto video , pripravené u príležitosti 15 rokov pôsobenia Cisco Networking Academy na Slovensku a prezentácia.

IT aktualityNovinky zo sveta IT technológií

Prevrat v materiáloch pre polovodičové súčiastky: Súmrak éry kremíka?

Vedci z MIT zostavili pokročilý mikroprocesor z nového materiálu. Vedcom sa podarilo zostaviť pokročilý mikroprocesor pomocou tranzistorov s uhlíkovými nanotrubicami, ktoré predstavujú efektívnejšiu a ekologickejšiu alternatívu ku klasickému kremíku. Mohlo by to predstavovať začiatok novej počítačovej revolúcie.

Kremíkové tranzistory, ktoré sú jednou z najdôležitejších častí mikroprocesorov, sú súčasťou technologického priemyslu už dlhú dobu. Podľa odborníkov však za chvíľu dosiahnu štádium, kedy sa stanú neefektívnymi. Výskumníci z MIT použili zvinuté vrstvy uhlíka s hrúbkou iba jedného atómu, s ktorými vytvorili až 14 000 uhlíkových tranzistorov, a nasadili ich do 16-bitového čipu. Vďaka zlepšeným výrobným procesom sa vedci tiež domnievajú, že reálne použiteľné čipy, založené na tomto novom materiáli, by mohli byť práceschopné už do piatich rokov.

Zdroj:FONTECH sept. 2019


Blíži sa vývoj rozmerov technologickej štruktúry PV súčiastok ku fyzikálnym limitom?Dôležitým a v určitom zmysle rozhodujúcim parametrom, určujúcim vyspelosť technológie výroby polovodičových súčiastok, je technologický rozmer štruktúry. Tento parameter si môžme predstaviť tak, že ide o najmenší rozmer, ktorý dokážeme príslušnou výrobnou technológiou vyrobiť. Je zrejmé, že čím menšiu hodnotu dosiahneme, tým budú súčiastky menšie, a tým viacej ich dokážeme umiestniť na plochu čípu. Inak povedané, technologický rozmer štruktúry priamo určuje dosiahnuteľnú hustotu integrácie súčiastok na čípe. Vývoj technologických rozmerov v priebehu vývoja súčiastok vyzeral takto:

Rok Dosiahnuté hodnoty
1970 10 mikrometrov
1985 1 mikrometer
2001 100 nanometrov
2004 90 nanometrov
2010 32 nanometrov
2017 10 nanometrov

Hodnota 10 nanometrov je skôr laboratórna, súčasné čípy sú vyrábané prevážne 22 nm technológiou. Pokusne sú v laboratóriách najpokročilejších výrobcov polovodičových súčiastok pripravované hradlá s rozmerom okolo 1 nm, pričom rozmer 0,5 nm je predikovaný ako definitívny neprekonateľný limit, podmienený fyzikálnymi vlastnosťami polovodičových štruktúr. Táto hodnota predstavuje dvojnásobok priemeru atómu kremíka. V priebehu vývoja technológií však mnohé predikované limity boli prekonané; uvidíme, čoho sa dočkáme v ďalších rokoch.


Výkonný mikroprocesor pre smartfóny z produkcie firmy Qualcomm

Pre smartfóny na architektúre ARM bol počiatkom roka 2018 uvedený na trh firmou Qualcom pod názvom výkonný Snapdragon 845.

Procesor, vyrábaný 10 nm technológiou, pozostáva spolu z 8 jadier. Z toho 4 jadrá sú predstavované ARM Cortex A-75 /2,8 GHz a ďalšie 4 jadrá ARM Cortex A-55 /1,7 GHz . Systém si sám zapína jednotlivé jadrá na základe potrieb na okamžitý výpočtový výkon. Všetkými jadrami spoločne zdieľaná pamäť L3 cache s kapacitou 2 MB výrazne napomáha urýchľovaniu prenosu údajov medzi jadrami. Touto cestou sa podarilo dosiahnúť 10% zvýšenie výkonu procesora pri znížení spotreby o 15%. Veľký dôraz je kladený na spracovanie obrazu a videa, ktoré je zabezpečované koprocesorom Spectra 280. Rozšírená realita, virtuálna realita, prehrávanie videa s rozlíšením 4K pri 10 bitovej hĺbke a 60 fps, podpora až 32 Mpx fotoaparátu - to sú iba niektoré parametre, ktoré nový grafický systém poskytuje. Komunikáciu s okolím zabezpečuje nový modem X20 LTE, Wi-Fi modem s podporou štandardu 802.11ad s frekvenciou 60 GHz a rozhranie Bluetooth 5. Nezanedbateľnou výhodou sú aj implementované prvky umelej inteligencie a bezpečnostná jednotka SPU, ktorá významne napomáha ochrániť citlivé súkromné dáta.


V odvekom súboji technologických gigantov Intel a AMD momentálne Intel stráca

Intel musel upustiť od svojej snahy udržať si prvenstvo na niektorých trhoch, a to najmä na poli mobilných zariadení a na poli komerčných desktopových počítačov. Spoločnosť Intel jednoducho začala v posledných mesiacoch na AMD strácať, čo sa týka podielu na tomto trhu.

Aj keď toto vyjadrenie neznamená, že AMD má teraz lepšie procesory ako Intel, znamená to však, že AMD momentálne predáva viac procesorov pre bežných používateľov ako Intel. Procesory od AMD vždy ponúkali lepší pomer cena/výkon, no od série Ryzen 3000 sa to začalo drasticky lámať práve v prospech AMD

Zdroj:FONTECH sept. 2019


Štyri fenomény, ktoré podľa vedcov najviac ovplyvnili život v posledných 40 rokoch

Podľa názoru odborníkov v oblasti komunikačných technológií v uplynulom období približne 40 rokov existujú štyri fenomény, ktoré dramatickým spôsobom zmenili náš spôsob života: osobný počítač, bunkové siete mobilných operátorov, satelity a Internet. Skúste si predstaviť, ako by vyzeral náš svet, keby ktorýkoľvek z týchto fenoménov prestal existovať? A predsa táto predstava nie je vôbec nereálna: stačí významnejšia slnečná erupcia ktorá zasiahne Zem a nasledná geomagnetická búrka. Napríklad taká, ktorá zasiahla Kanadu v r. 1989, a všetky tieto technológie sa ocitajú vo vážnom ohrození. Rozsiahly výpadok elektrickej rozvodnej sústavy, ku ktorému došlo pri uvedenej udalosti v Kanade, by bol len drobnou epizódou v porovnaní s pravdepodobným výpadkom väčšiny mobilných sietí, satelitov a podstatnej časti infraštruktúry Internetu. Veľmi vážna slnečná erupcia taktiež zasiahla Zem v r. 1859, ale vtedy okrem výrazných efektov na oblohe nespôsobila žiadne škody - nemala na čom. Veľmi silná slnečná erupcia nastala aj v r. 2012, vtedy však masívna hmota vyvrhnutá slnečnou korónou Zem minula. Dokedy sa však môžeme spoliehať na také šťastie? - Tr -

Predpovede, že pevné disky sa rýchlo stanú minulosťou, sa nenaplnili.


Po katastrofe výrobných hál na jeseň 2011 na Ďalekom Východe väčšina analytikov v oblasti IT technológií predpokladala, že to znamená brzký koniec magnetických pamäťových médií s rotujúcimi platňami (HDD) a súčasne masivný nástup SSD diskov, ktorých pamäťový princíp je postavený na polovodičových súčiastkach. Reálny vývoj však ukázal, že napriek dočasnému nárastu cien HDD na svetovom trhu nedošlo ku vytlačeniu HDD polovodičovými diskmi. Máme rok 2018, a napriek postupnému uplatneniu SSD diskov v počítačových zostavách si technológia HDD zachováva svoje dominantné postavenie v úlohe vonkajších pamäťových zariadení.
Na druhej strane sa javí ako nevyhnutné, že pevné disky - harddisky budú nasledovať osud svojich menších sestier – magnetických diskiet, a postupne opustia scénu IT technológií.
Ale aj keď táto situácia nastane, nie je vhodné, aby rovnako opustili učebnice a skriptá IT technológií. V súvislosti s touto technológiou bolo vyvinutých množstvo technológií a princípov, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou IT technológií. Dá sa predpokladať, že aj po zániku HDD v tej podobe, ako ich dnes poznáme, sa po čase objavia iné technológie, iné zariadenia, ktoré budú využívať princípy vyvinuté v súvislosti s klasickou technológiou HDD.

USB4 je tu a prináša 10, 20 a 40 Gbps

Koncom leta 2019 bol predstavený nový štandard pre svet počítačov, a to USB4

Nová technológia prináša komunikačné rýchlosti škálované pre 10, 20 a 40 Gbps. Ponecháva už zavedený konektor USB-C, zachováva spätnú kompatibilitu so všetkými už existujúcimi staršími štandardmi USB, a ponúka aj kompatibilitu s Thunderbolt 3 portami, čo ocenia najmä fanúšikova sveta Apple. Na efektívnejší prenos energie cez tento port ponúka novú funkciu USB-PD (Power Delivery). Svojimi parametrami ašpiruje USB4 port na univerzálny periférny štandard, ktorý okrem už zavedených funkcií bude schopný podporovať aj vysokorýchlostné sieťové pripojenie alebo monitory s vysokým rozlíšením.

Zdroj:FONTECH sept. 2019


Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.

Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.

Postrehy z IT časopisov

Trend súčasnosti: CLOUD ; a ďalšie novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue

Hackeri napadli už aj elektrické kolobežky

V austálskom Brisbane riešia problém s vulgárnymi elektrickými kolobežkami. V dôsledku vyčínania hackerov sa kolobežky, ktoré mesto prevádzkuje v sieti zdieľaných dopravných prostriedkov, správajú maximálne nevhodne: Klientov urážajú a vulgárne ich napadajú. Oveľa vážnejším problémom však je, že takto "upravené" kolobežky sa môžu správať veľmi nepredvídateľne a nebezpečne: napríklad "hacknutý" ovládací software môže v plnej jazde klientovi zablokovať napríklad predné koleso.

Zdroj:Česká televize apr.2019

Novinky na stránke Aktualizované učebné texty a materiály

Na stránkach boli aktualizované viaceré študijné materiály a pomocné texty v sekcii SIETE:

Témy pre IST 1. roč, prehľad prebraných úloh a tém pre školský rok 2018/19. Aktualizované v októbri 2018 !

Domáca úloha č.1 pre IST 1. roč

Témy predmetu TPS - teoria, prehľad tém pre školský rok 2018/19. Aktualizované v septembri 2018 !

Prenos signálu, informácia, údaje, proces digitalizácie analógového signálu, porovnanie vlastností analógového a digitálneho signálu, modulácie, útlm, rušenie. Aktualizované v septembri 2018 ! Štvrtáci ITS 2018/19 - začíname touto témou!
Otázky na samostatné opakovanie k téme "Prenos signálu"

Úvod do dátových konvergovaných sietí, aktualizované v septembri 2017

Architektúra sietí, vývoj sietí, aktualizované v septembri 2017

Prenosová rýchlosť, bandwidth, throughput, goodput - aktualizované v októbri 2017

Technológie počítačových a dátových telekomunikačných sietí, prehľad technológií a komunikačných rýchlostí aktualizované v októbri 2017
Typický zvuk Dial-Up modemu, transformovaného digitálneho signálu na akustický signál

Elektromagnetická indukcia, vznik javu elektromagnetickej indukcie, magnetický indukčný tok, Faradayov zákon, Lenzov zákon, vlastná indukcia, energia magnetického poľa cievky. Ide o opakovanie vedomostí z oblasti základov elektrotechniky. Odporúčam prejsť si v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v októbri 2017

Elektromagnetická vlna, vznik, základné vlastnosti, parametre, vzťah medzi rýchlosťou šírenia vlny vo vákuu a rýchlosťou šírenia vlny v hmotnom prostredí, index lomu, súvislosť s relatívnou permeabilitou materiálu, zmena vlnovej dĺžky v závislosti od optickej hustoty prostredia. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované a opravené v októbri 2018

Technológie optických prenosov Základné princípy šírenia sveteľnej vlny v optickom vlákne, odraz, refrakcia svetla, problematika šírenia - scattering, splicing vlákien, prehľad hlavných technologických riešení založených na optických vláknach. Zdroje sveteľného lúča, detektory, transcievre. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Aktualizované boli aj materiály v sekcii software:

Výpočtové modely. Vývoj výpočtových modelov a metód prístupu ku počítačom od prvých modelov dávkového spracovania, cez terminálové modely, samostatné nezosieťované osobné počítače, cez siete typu peer-to-peer a rôzne varianty sietí klient-server, až po distribuované systémy, agentové systémy, cloudové riešenia a Internet of Things. Prezentácia Aktualizované v septembri 2017

Výpočtové modely. Hierarchia systémov, modularita, interoperabilita, kompatibilita a architektúra systémov. Textový dokument. Aktualizované v septembri 2017

Internet vecí. Úvod do problematiky Internetu vecí. Základný koncept, základné pojmy. Z čoho Internet vecí vychádza, aké prináša možnosti, ako dokáže využiť tradičné riešenia, aké sú problémy súvisiace s tradičnými riešeniami a ako sú riešené v súvislosti s Internetom vecí. Aké hlavné benefity Internet vecí prináša, problematika Internet of Things versus Internet of Everything. Aktualizované v októbri 2018

Aktualizované materiály v sekcii hardware:

Procesory - prehľad technológií a ich vývoj. Aktualizované v máji 2018.

Pevné disky a diskové pamäťové médiá. Hlavné princípy, prehľad technológií a ich vývoj. Technológie a princípy zvyšujúce kapacitu a prístupové doby. Rozhrania pevných diskov - prehľad. Aktualizované v máji 2019.

Postupne sú aktualizované aj viaceré ZADANIA CVIČENÍ :

Konfigurácia a realizácia malej WAN siete Unhappy Twelve
Príprava a konfigurácia PC ako end-nodes do LAN sietí pre sieť Unhappy Twelve
Analýza hardware PC (aktualiz. 2017)
Zisťovanie vlastností a parametrov procesorov (aktualiz. 2017)
Zadanie cvičenia - inštalácia operačného systému II (aktualiz. 2017)
Realizácia malej smerovanej siete s nastavením zdieľania a s využitím PC ako smerovača, aktualizované 2018
Cvičenie 1 - základné úlohy pre prácu v Comand Line, aktualizované 2018


Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 08.11.2019

Je utorok 12. 11. 2019Všetkým, ktorí majú krásne meno Svätopluk srdečne blahoželám k meninám :-)