Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií
Vitajte na stránkach  sekcie Počítačových systémov a sieťových technológií na SPŠE v Piešťanoch

Vitajte na našich stránkach

Sme si istí, že každý si na našich stránkach nájde niečo užitočné:

študenti    učebné texty, zadania cvičení, rôzne dôležité oznamy a aktuálne informácie o maturitách, o krúžkoch, o SOČkách a iných súťažiach, o novinkách vo výpočtových učebniach atď.

vyučujúci    rôzne dôležité dokumenty, tematické plány predmetov, materiály pre výučbu, informácie o projektoch atď.

ostatní zamestnanci školy, verejnosť a všetci spoločne    informácie o dianí vo výpočtových učebniach, o náplni jednotlivých predmetov vo vzťahu ku študijným odborom a zameraniam, fotoreportáže zo SOČiek, z maturít a iných akcií uskutočnených vo výpočtových učebniach, perličky našich študentov atď.

P R Á Z D N I N Y !! ... ;-( sú za nami

Do nadchádzajúceho školského roka 2018 - 2019 želám všetkým veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, úspechov v laviciach aj labákoch...
...nádejným maturantom čerstvým "štvrtákom" - potom veľa trpezlivosti, odhodlania a nasadenia - a samozrejme úspešné zakončenie štúdia! Ale predtým nás čaká celý rok tvrdej práce, takže: začíname!!!

Maturity 2017/2018

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na zamerania POS a ITS v riadnom termíne

V dňoch 28.5. až 1.6. absolvovalo ústnu skúšku z odbornej časti 35 študentov so zameraním POS a 22 študentov so zameraním na ITS.

Komisia pracovala v zložení Ing. Smahel, Ing. Kašák, Ing. Dragula a Ing. Tříska.

Všetci žiaci štvrtého ročníka na zameraniach POS a ITS boli ku maturitnej skúške pripustení.

Napriek tomu, že celkovo je možné hodnotiť výsledky dosiahnuté na maturitnej skúške v porovnaní s minulým rokom ako úspešnejšie, pre viacerých adeptov tejto časti maturitnej skúšky sa jej absolvovanie skončilo neúspešne. Takže 7 žiaci odboru POS a 1 žiak odboru ITS budú opakovať skúšku v opravnom septembrovom termíne.

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne (opravné skúšky) sa uskutočnia
v dňoch 19.9. a 20.9. 2018

Študentom štvrtého ročníka v školskom roku 2018/2019 odporúčam, aby sa príprave na maturitné skúšky venovali svedomito a priebežne už od septembra, systematicky počas celého školského roka.

Ďalšia séria vynikajúcich úspechov našich žiakov
na krajskej prehliadke 40. ročníka SOČ!!!

Krajská prehliadka prác SOČ sa konala 6.4.2018 v Senici

Ukázalo sa, že zo školskej prehliadky sme delegovali skutočne dobré práce:

Naši žiaci obsadili v kategórii 02 Matematika, fyzika prvé a druhé miesto. Vynikajúce práce v oblasti skúmania vlastností elektromagnetického poľa spracovali Adam Moravčík, Marek Kubán a Peter Šulgan. Všetci menovaní obsatáli v tvrdej konkurencii a postupujú do celoštátneho kola SOČ.
V kategórii 11 - Informatika obsadil so svojim "Testerom C" vynikajúce druhé miesto Adam Feranec a taktiež postupuje do celoštátnej prehliadky prác SOČ. Ako mimoriadne výborná práca na profesionálnej úrovni bola komisiou hodnotená aj webová stránka Michala Jančeka s názvom "Apartmány".
Výborným úspechom je taktiež tretie miesto žiaka Martina Horvátha v kategórii 12 - Elektrotechnika, mikroprocesorová technika a mechatronika.

Zo zákulisia som získal aj informáciu z komisie odboru 14 - Učebné pomôcky: aj obhajoba projektu žiaka Tomáša Puváka v tejto kategórii bola porotou hodnotená ako veľmi kvalitná , aj keď sa napokon práca neumiestnila medzi prvými troma. Našim úspešným študentom želáme veľa úspechov pri obhajobe ich prác pri maturitách aj na celoštátnej prehliadke SOČ. -Tr-

V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa t.r. konalo v Žiline, sa už naši žiaci neumiestnili na vyhodnocovaných miestach. Napriek tomu ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!-Tr-

Prehliadka maturitných projektov spojená so školským kolom prehliadky prác SOČ sa uskutočnila v stredu 28.2. 2018.

Komisie posúdii kvalitu predložených prác a o väčšine prác rozhodli, že ich kvalita a miera rozpracovanosti je na úrovni vhodnej pre obhajobu na PČOZMS. S pripomienkami komisie a požiadavkami na dopracovanie sú žiaci oboznamovaní priebežne prostredníctvom svojich konzultantov. Niekoľko prác ovšem komisie pre obhajobu neodporúčili a ich riešitelia si musia zažiadať o zmenu formy vykonania PČOZMS.

Projekty, ktoré boli komisiou posúdené tak, že dosahujú úroveň vhodnú na prezentovanie na krajskej prehliadke prác SOČ, sú priebežne pripravované pre túto súťaž.

Na postup do krajského kola SOČ boli odporučené práce študentov:

  • Marek Kubán, Adam Moravčík, Peter Šulgan s prácami zameranými na riešenie problematiky elektromagnetických vĺn a merania vlastností antén
  • Martin Horváth so svojim autonómnym robotom
  • Slávik so svojim zosilňovačom pre autorádio
  • Tomáš Puvák so svojou výučbovou stránkou
  • Adam Feranec so svojim testerom
  • Michal Janček s webovou stránkou "apartmány"

Všetkým postupujúcim riešiteľom prác gratulujeme!

Informácia o študijných zameraniach
a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY

Informácia pre študentov II. ročníka o študijných zameraniach na odbore Elektrotechnika: Od tretieho ročníka si študenti odboru Elektrotechnika volia jedno z troch možných zameraní: Telekomunikácie, Počítačové systémy a Informatické a telekomunikačné systémy. Podrobnejšie informácie o náplni zameraní POS a ITS, možnostiach uplatnenia v praxi, štúdiu na vysokých školách a o študijnom programe CISCO NETWORKING ACADEMY nájdete v tejto prezentácii a na stránkach určených študentom POS a ITS.

Podrobnejšie informácie o programe CISCO NETWORKING ACADEMY a o akceptovaní tohto programu hlavnými zámestnávateľmi v segmente IT vám priblíži toto video , pripravené u príležitosti 15 rokov pôsobenia Cisco Networking Academy na Slovensku.

Termín odovzdania prihlášok na zamerania bude upresnený cestou triednych učiteľov, prihlášky budú uzatvárané v priebehu februára.

Aktuality zo sveta IT
Nový procesor pre smartfóny z produkcie firmy Qualcomm

Nový výkonný procesor pre smartfóny na architektúre ARM bol počiatkom roka 2018 uvedený na trh firmou Qualcom pod názvom Snapdragon 845.
Procesor, vyrábaný 10 nm technológiou, pozostáva spolu z 8 jadier. Z toho 4 jadrá sú predstavované ARM Cortex A-75 /2,8 GHz a ďalšie 4 jadrá ARM Cortex A-55 /1,7 GHz . Systém si sám zapína jednotlivé jadrá na základe potrieb na okamžitý výpočtový výkon. Všetkými jadrami spoločne zdieľaná pamäť L3 cache s kapacitou 2 MB výrazne napomáha urýchľovaniu prenosu údajov medzi jadrami. Touto cestou sa podarilo dosiahnúť 10% zvýšenie výkonu procesora pri znížení spotreby o 15%. Veľký dôraz je kladený na spracovanie obrazu a videa, ktoré je zabezpečované koprocesorom Spectra 280. Rozšírená realita, virtuálna realita, prehrávanie videa s rozlíšením 4K pri 10 bitovej hĺbke a 60 fps, podpora až 32 Mpx fotoaparátu - to sú iba niektoré parametre, ktoré nový grafický systém poskytuje. Komunikáciu s okolím zabezpečuje nový modem X20 LTE, Wi-Fi modem s podporou štandardu 802.11ad s frekvenciou 60 GHz a rozhranie Bluetooth 5. Nezanedbateľnou výhodou sú aj implementované prvky umelej inteligencie a bezpečnostná jednotka SPU, ktorá významne napomáha ochrániť citlivé súkromné dáta.

Štyri fenomény, ktoré podľa vedcov najviac ovplyvnili život v posledných 40 rokoch

Podľa názoru odborníkov v oblasti komunikačných technológií v uplynulom období približne 40 rokov existujú štyri fenomény, ktoré dramatickým spôsobom zmenili náš spôsob života: osobný počítač, bunkové siete mobilných operátorov, satelity a Internet. Skúste si predstaviť, ako by vyzeral náš svet, keby ktorýkoľvek z týchto fenoménov prestal existovať? A predsa táto predstava nie je vôbec nereálna: stačí významnejšia slnečná erupcia ktorá zasiahne Zem a nasledná geomagnetická búrka. Napríklad taká, ktorá zasiahla Kanadu v r. 1989, a všetky tieto technológie sa ocitajú vo vážnom ohrození. Rozsiahly výpadok elektrickej rozvodnej sústavy, ku ktorému došlo pri uvedenej udalosti v Kanade, by bol len drobnou epizódou v porovnaní s pravdepodobným výpadkom väčšiny mobilných sietí, satelitov a podstatnej časti infraštruktúry Internetu. Veľmi vážna slnečná erupcia taktiež zasiahla Zem v r. 1859, ale vtedy okrem výrazných efektov na oblohe nespôsobila žiadne škody - nemala na čom. Veľmi silná slnečná erupcia nastala aj v r. 2012, vtedy však masívna hmota vyvrhnutá slnečnou korónou Zem minula. Dokedy sa však môžeme spoliehať na také šťastie? - Tr -

Predpovede, že pevné disky sa rýchlo stanú minulosťou, sa nenaplnili.


Po katastrofe výrobných hál na jeseň 2011 na Ďalekom Východe väčšina analytikov v oblasti IT technológií predpokladala, že to znamená brzký koniec magnetických pamäťových médií s rotujúcimi platňami (HDD) a súčasne masivný nástup SSD diskov, ktorých pamäťový princíp je postavený na polovodičových súčiastkach. Reálny vývoj však ukázal, že napriek dočasnému nárastu cien HDD na svetovom trhu nedošlo ku vytlačeniu HDD polovodičovými diskmi. Máme rok 2018, a napriek postupnému uplatneniu SSD diskov v počítačových zostavách si technológia HDD zachováva svoje dominantné postavenie v úlohe vonkajších pamäťových zariadení.
Na druhej strane sa javí ako nevyhnutné, že pevné disky - harddisky budú nasledovať osud svojich menších sestier – magnetických diskiet, a postupne opustia scénu IT technológií.
Ale aj keď táto situácia nastane, nie je vhodné, aby rovnako opustili učebnice a skriptá IT technológií. V súvislosti s touto technológiou bolo vyvinutých množstvo technológií a princípov, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou IT technológií. Dá sa predpokladať, že aj po zániku HDD v tej podobe, ako ich dnes poznáme, sa po čase objavia iné technológie, iné zariadenia, ktoré budú využívať princípy vyvinuté v súvislosti s klasickou technológiou HDD.

Blíži sa vývoj rozmerov technologickej štruktúry PV súčiastok ku fyzikálnym limitom?Dôležitým a v určitom zmysle rozhodujúcim parametrom, určujúcim vyspelosť technológie výroby polovodičových súčiastok, je technologický rozmer štruktúry. Tento parameter si môžme predstaviť tak, že ide o najmenší rozmer, ktorý dokážeme príslušnou výrobnou technológiou vyrobiť. Je zrejmé, že čím menšiu hodnotu dosiahneme, tým budú súčiastky menšie, a tým viacej ich dokážeme umiestniť na plochu čípu. Inak povedané, technologický rozmer štruktúry priamo určuje dosiahnuteľnú hustotu integrácie súčiastok na čípe. Vývoj technologických rozmerov v priebehu vývoja súčiastok vyzeral takto:

Rok Dosiahnuté hodnoty
1970 10 mikrometrov
1985 1 mikrometer
2001 100 nanometrov
2004 90 nanometrov
2010 32 nanometrov
2017 10 nanometrov

Hodnota 10 nanometrov je skôr laboratórna, súčasné čípy sú vyrábané prevážne 22 nm technológiou. Pokusne sú v laboratóriách najpokročilejších výrobcov polovodičových súčiastok pripravované hradlá s rozmerom okolo 1 nm, pričom rozmer 0,5 nm je predikovaný ako definitívny neprekonateľný limit, podmienený fyzikálnymi vlastnosťami polovodičových štruktúr. Táto hodnota predstavuje dvojnásobok priemeru atómu kremíka. V priebehu vývoja technológií však mnohé predikované limity boli prekonané; uvidíme, čoho sa dočkáme v ďalších rokoch.


Počítačové vírusy už vedia útočiť aj na priemyselnú infraštruktúru.

Hrozbu v tejto oblasti identifikovali dve firmy - slovenský ESET a americký Dragos. V reportáži sa píše:
Dvě antivirové bezpečnostní firmy, slovenský ESET a americká Dragos, analyzovaly škodlivý kód, který může narušit chod důležité infrastruktury. Společnosti informovaly, že tento nebezpečný virus dokáže v počítačích rozvodných sítí vypínat dodávky elektrického proudu. Analýzy škodlivého programu, jenž ESET detekoval jako Win32/Industroyer, ukázaly, že loni v prosinci měl na svědomí výpadek elektrické energie v ukrajinské metropoli Kyjevě. Pozměněné formy tohoto malwaru by ale podle odborníků dokázaly zaútočit i na jinou infrastrukturu.

Postrehy z IT časopisov

Trend súčasnosti: CLOUD ; a ďalšie novinky v oblasti informačných technológií
v časopise PC Revue

Cisco Academy pri SPŠE Piešťany

Materiály pre cvičenia a na prípravu ku finálnej skúške CCNA1:

Nácvik základných zručností práce v Cisco IOS (aktualiz. 2018)
Password Recovery - scenár na postup riešenia (aktualiz. 2018)
What does IP SUBNET-ZERO command do? (aktualiz. 2018)
Súhrn základných požiadaviek na prípravu ku praktickej finálnej skúške pre CCNA1 (aktualiz. 2018)

Pre žiakov aj učiteľov odborných predmetov z oblasti výpočtovej techniky a dátových prenosov boli na intranetovom serveri lord.spsepn.edu.sk sprístupnené študijné materiály z ponuky Cisco Akadémie. Materiály sú prístupné iba v rámci školského intranetu.

Záujemci o štúdium CCNA1, ktorí by chceli štúdium absolvovať v budúcnosti, nech sa už teraz registrujú u ing. Třísku. Na získanie prvého náhľadu o obsahu kurzov si študenti môžu prejsť študijné materiály sprístupnené na školskom intranete.

Novinky na stránke Aktualizované učebné texty a materiály

Na stránkach boli aktualizované viaceré študijné materiály a pomocné texty v sekcii SIETE:

Témy predmetu TPS - teoria, prehľad tém pre školský rok 2018/19. Aktualizované v septembri 2018 !

Prenos signálu, informácia, údaje, proces digitalizácie analógového signálu, porovnanie vlastností analógového a digitálneho signálu, modulácie, útlm, rušenie. Aktualizované v septembri 2018 ! Štvrtáci ITS 2018/19 - začíname touto témou!
Otázky na samostatné opakovanie k téme "Prenos signálu"

Úvod do dátových konvergovaných sietí, aktualizované v septembri 2017

Architektúra sietí, vývoj sietí, aktualizované v septembri 2017

Prenosová rýchlosť, bandwidth, throughput, goodput - aktualizované v októbri 2017

Technológie počítačových a dátových telekomunikačných sietí, prehľad technológií a komunikačných rýchlostí aktualizované v októbri 2017
Typický zvuk Dial-Up modemu, transformovaného digitálneho signálu na akustický signál

Elektromagnetická indukcia, vznik javu elektromagnetickej indukcie, magnetický indukčný tok, Faradayov zákon, Lenzov zákon, vlastná indukcia, energia magnetického poľa cievky. Ide o opakovanie vedomostí z oblasti základov elektrotechniky. Odporúčam prejsť si v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v októbri 2017

Elektromagnetická vlna, vznik, základné vlastnosti, parametre, vzťah medzi rýchlosťou šírenia vlny vo vákuu a rýchlosťou šírenia vlny v hmotnom prostredí, index lomu, súvislosť s relatívnou permeabilitou materiálu, zmena vlnovej dĺžky v závislosti od optickej hustoty prostredia. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Technológie optických prenosov Základné princípy šírenia sveteľnej vlny v optickom vlákne, odraz, refrakcia svetla, problematika šírenia - scattering, splicing vlákien, prehľad hlavných technologických riešení založených na optických vláknach. Zdroje sveteľného lúča, detektory, transcievre. Riešené príklady - odporúčam si prejsť príklady v rámci domácej prípravy!!! Aktualizované v septembri 2017

Aktualizované boli aj materiály v sekcii software:

Výpočtové modely. Vývoj výpočtových modelov a metód prístupu ku počítačom od prvých modelov dávkového spracovania, cez terminálové modely, samostatné nezosieťované osobné počítače, cez siete typu peer-to-peer a rôzne varianty sietí klient-server, až po distribuované systémy, agentové systémy, cloudové riešenia a Internet of Things. Prezentácia Aktualizované v septembri 2017

Výpočtové modely. Hierarchia systémov, modularita, interoperabilita, kompatibilita a architektúra systémov. Textový dokument. Aktualizované v septembri 2017

Aktualizované materiály v sekcii hardware:

Procesory - prehľad technológií a ich vývoj. Aktualizované v máji 2018.

Postupne sú aktualizované aj viaceré ZADANIA CVIČENÍ :

Analýza hardware PC (aktualiz. 2017)
Zisťovanie vlastností a parametrov procesorov (aktualiz. 2017)
Zadanie cvičenia - inštalácia operačného systému II (aktualiz. 2017)
Realizácia malej smerovanej siete s nastavením zdieľania a s využitím PC ako smerovača, aktualizované 2018
Cvičenie 1 - základné úlohy pre prácu v Comand Line, aktualizované 2018


Stránku PK Info pre Vás pripravuje Ing. Jaromír Tříska

Posledná aktualizácia: 06.09.2018

Je štvrtok 20. 9. 2018Všetkým, ktorí majú krásne meno Ľuboslav/Ľuboslava srdečne blahoželám k meninám :-)