Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

Laboratórny poriadok učební výpočtovej techniky


Laboratórny poriadok učební výpočtovej techniky

1. Študenti vstupujú do učebne len v sprievode vyučujúceho alebo povereného pedagogického dozoru. Učebňu opúšťajú iba na pokyn vyučujúceho, resp. pedagogického dozoru, po kontrole pracoviska.

2. V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti – vznik požiaru, závažné poškodenie elektrického zariadenia – prieraz na kostru zariadenia, úraz elektrickým prúdom, úraz z inej príčiny a podobná situácia - je študent povinný okamžite takúto udalosť nahlásiť vyučujúcemu či pedagogickému dozoru a presne dbať jeho pokynov. Zdôrazňuje sa zákaz hasenia elektrických zariadení vodou.

Bezprostredne po vzniku mimoriadnej situácie vypína ktorýkoľvek študent, prípadne vyučujúci, celý elektrický rozvod v laboratóriu núdzovým STOP tlačidlom. STOP tlačidlo použije ktorýkoľvek študent pri vzniku mimoriadnej situácie okamžite, bez predchádzajúceho hlásenia či vyžiadania si povolenia vyučujúcim. ďalej sa postupuje v súlade s dokumentom Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci pre žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, bod 17.

O umiestnení STOP tlačidiel a pravidiel ich použitia poučí správca laboratória všetkých vyučujúcich a ich prostredníctvom všetkých žiakov pri úvodnom bezpečnostnom školení na začiatku školského roka.

Študenti sú povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné pravidlá správať sa tak, aby predchádzali vzniku akejkoľvek mimoriadnej situácie v súlade s dokumentom Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci pre žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, bod 15.

3. V priestoroch laboratórií výpočtovej techniky je zakázané jesť a piť, ako aj v priestoroch laboratórií vykladať na stoly jedlá a nápoje. Študenti sú povinní dodržiavať základné zásady osobnej hygieny.

4. Študent je povinný pracovať výhradne na zariadení, ktoré mu bolo pridelené vyučujúcim na začiatku cvičenia. V priebehu cvičenia nesmie bez povolenia prechádzať k iným pracovným staniciam. K iným pracovným staniciam môže študent prechádzať iba na výslovný pokyn vyučujúceho.

Na cvičeniach tematicky zameraných na správu HW počítačov a správu systémov môže povaha úlohy vyžadovať prácu na viacerých zariadeniach. Na týchto cvičeniach postupuje študent presne v intenciách zadania úlohy a špecifikovaných vyučujúcim a pracuje výhradne s pridelenými zariadeniami.

Ak študent spúšťa alebo reštartuje pracovnú stanicu, je povinný stanicu korektne prihlásiť do siete. Prípadné problémy s prihlasovaním nahlási vyučujúcemu a rieši podľa jeho pokynov.

O využívaní stanice a prípadných poruchách je študent povinný viesť predpísanú evidenciu.

Žiak je povinný zapísať sa do evidenčného listu prevádzky stanice („staničný hárok“) pred začiatkom práce a na konci práce uviesť závady, ktoré sa prejavili v priebehu cvičenia. Spôsob evidencie v konkrétnom laboratóriu či učebni určuje správca učebne.

Vlastný (súkromný) hardware môže študent na cvičeniach používať so súhlasom vyučujúceho. Spôsob pripojenia zariadenia do školskej LAN siete a definovanie konfigurácie IP protokolu musí byť prerokované so správcom učebne, resp. so správcom techniky.

Študentom je prísne zakázané manipulovať s iným zariadením, aké mu bolo určené vyučujúcim, alebo manipulovať so zariadením nedovoleným spôsobom.

Najčastejšie priestupky:
 • nevykonanie záznamu do evidenčného hárku o použití zariadenia
 • svojvolné odpájanie Ethernet kabeláže
 • svojvolné premiestňovanie príslušenstva, odpájanie a pripjájanie klávesníc a myší, svojvoľná manipulácia s rámikom výmenného harddisku či iným príslušenstvom
 • svojvoľné pripájanie vlastných zariadení do školskej LAN siete
 • svojvoľné používanie IP adries v školskej LAN sieti pre súkromné zariadenia bez konzultácie so správcom učebne
 • svojvoľné používanie výmenných pamäťových zariadení (USB flash disky) bez predchádzajúceho povolenia vyučujúcim

5. Žiak je povinný do svojho pracovného zošita robiť záznam o priebehu práce, zaznamenávať použitý software a prípadné vzniknuté závady.

6. V priebehu práce je študent povinný zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, hygieny, dodržiavať školský poriadok a pravidlá práce v laboratóriu výpočtovej techniky.

Najčastejšie priestupky:
 • nešetrné zaobchádzanie so zverenou technikou a zariadením
 • nešetrné zaobchádzanie s vybavením laboratórií (stoličky)
 • porušovanie pravidiel hygieny (prezúvanie, neporiadok, jedenie v laboratóriách)
 • znečisťovanie klávesníc, myší, monitorov
7. Pred začiatkom práce je študent povinný skontrolovať si pracovisko, na prípadné nedostatky (poškodený či chýbajúci HW, nesprávne fungujúci SW) okamžite upozorniť vyučujúceho a závadu predpísaným spôsobom zaevidovať. Ak sa v priebehu práce vyskytne porucha na HW alebo SW (nesprávna funkcia HW, poškodenie HW, neštandardné správanie sa SW, „zamrznutie" počítača a pod.), je študent povinný okamžite informovať vyučujúceho. Taktiež musí informovať vyučujúceho, ak omylom spustil jemu neznámy software alebo neznámu činnosť.

Najčastejšie priestupky:
 • svojvoľný reštart počítača bez upovedomenia vyučujúceho
 • pokusy ukončiť beh neznámeho programu či neznámej akcie bez vedomia vyučujúceho

8. Študent nesmie svojvoľne - bez výslovného povolenia správcu laboratória - premiestňovať hardwarové zariadenia.

Ak takú činnosť vykonáva na pokyn a pod dohľadom vyučujúceho, musí presne dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce a ochrany majetku (pred odpojením alebo pripojením HW zariadenia musí byť toto vypnuté a odpojené od el. siete, pri premiestňovaní HW zariadenia musia byť dodržané bezpečnostné predpisy).

Výnimku tvoria cvičenia tematicky zamerané na správu HW počítačov a správu systémov; na týchto cvičeniach postupuje študent presne v intenciách zadania úlohy a špecifikovaných vyučujúcim.

Najčastejšie priestupky:
 • svojvoľné premiestňovanie myší, klávesníc, monitorov, tlačiarní

9. Študent nesmie pracovať na odkrytovanom zariadení ani zasahovať do HW počítača. Výnimku tvoria cvičenia tematicky zamerané na správu HW počítačov a správu systémov; na týchto cvičeniach postupuje študent presne v intenciách zadania úlohy a špecifikovaných vyučujúcim a pod jeho dohľadom.

10. Pracovať na učiteľskej stanici majú študenti zakázané. Výnimku môže udeliť iba správca laboratória alebo vyučujúci a to výslovne pre každý osobitný prípad.

11. Prístup na učiteľskú stanicu prostredníctvom LAN siete sa študentom povoľuje prostredníctvom zdieľaných zdrojov, ich sprístupnenie je v kompetencii vyučujúceho, nastavenie povolení je v kompetencii správcu učebne.

12. Svojvoľné otváranie zdieľaných prostriedkov na iných staniciach (vrátane učiteľskej stanice) prostredníctvom siete bez vedomia vyučujúceho je zakázané. To isté platí o prístupoch na výučbové servery v rámci lokálnej siete aj Internetu.

13. Študent má právo pracovať výhradne s programami, ktoré sú určené príslušným vyučujúcim, alebo ktoré si zvolil na prácu a ktoré ohlásil vyučujúcemu (ak si to povaha cvičenia vyžaduje).

Študent nesmie spúšťať iný ako určený software bez toho, že by si vyžiadal povolenie od vyučujúceho. V žiadnom prípade nie je povolené spúšťať neznámy software.

Najčastejšie priestupky:
 • spúšťanie hier, sociálnych sietí, diskusií a chatu, otváranie internetových stránok, ktoré nemajú vzťah ku precvičovanej téme

14. Študent nesmie svojvoľne zasahovať do nastavení operačných systémov. Nastavenia môže študent meniť iba ak je zmena príslušného nastavenia predmetom cvičenia (v takom prípade však musí na konci cvičenia vrátiť všetky nastavenia na pôvodné hodnoty), alebo vykonať zmeny len s výslovným súhlasom vyučujúceho. To isté sa týka aj zmien a nastavení zdieľaných zdrojov a prístupových hesiel.

Najčastejšie priestupky:
 • zmeny parametrov monitora: pozadie, tapeta, screenserver, automatické prepínanie monitora do režimu „sleep", rozlíšenie, farby prostredia
 • zmeny nastavenia hlavného panelu: vypínanie zobrazovania indikácie klávesnice, ukrývanie hlavného panelu, zobrazovanie indikácie spustených aplikácií
 • zmeny vlastností klávesnice: odstránenie ovládača klávesnice, zmeny východzej klávesnice, zmeny prepínania, zmeny vlastností (QWERTZ <-> QWERTY),zmeny prepínačov, indikácia na hl. paneli
 • zmeny nastavenia myši: zmeny ovládačov, zmeny ovládania tlačidiel, intervaly pre doubleklick, symbol kurzora
 • zmeny vlastností okien: vlastnosti, možnosti - ukrývanie súborov, ukrývanie koncoviek, otváranie stále nových okien pri prechádzaní
 • zložkami
 • zmeny nastavenia dátumu a času
 • svojvoľné zmeny vlastností koša, svojvoľné vysypávanie koša
 • svojvoľné zmeny v nastavení zdieľaní diskov, zdieľaných zložiek, zmeny hesiel
 • svojvoľné zaheslovanie prístupu k rôznym funkciám a nastaveniam Windows , resp. alternatívnych operačných systémov
 • zásahy do inicializačných súborov operačného systému a aplikácií

15. Študent nesmie svojvoľne - bez výslovného povolenia správcu laboratória - inštalovať žiadny software, ani kopírovať software z iných počítačov či z Internetu.

Inštaláciu potrebného SW vybavenia zabezpečuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so správcom učebne či povereným správcom techniky.

Výnimku tvoria cvičenia tematicky zamerané na správu HW počítačov a správu systémov; na týchto cvičeniach postupuje študent presne v intenciách zadania úlohy a špecifikovaných vyučujúcim.

16. Študent nesmie svojvoľne - bez výslovného povolenia vyučujúcim - sťahovať z Internetu žiadne súbory. Ak má sťahovanie súborov povolené, musí presne dodržiavať pokyny vyučujúceho (uložiť do vyhradeného adresára, neprekračovať povolenú kapacitu, nespúšťať nič bez konzultácie s vyučujúcim a preverenia bezpečnosti programu). Výnimku tvoria cvičenia tematicky zamerané na správu HW počítačov a správu systémov; na týchto cvičeniach postupuje študent presne v intenciách zadania úlohy a špecifikovaných vyučujúcim.

17. Študent nesmie svojvoľne - bez výslovného povolenia vyučujúcim sťahovať žiadne súbory z iných počítačov našej LAN, ani prostredníctvom siete zasahovať do iných počítačov - mazať súbory, rozposielať odkazy, obrázky a pod.

Výnimku tvoria cvičenia tematicky zamerané na správu HW počítačov a správu systémov; na týchto cvičeniach postupuje študent presne v intenciách zadania úlohy a špecifikovaných vyučujúcim.

Ak má prácu na sieti povolenú, musí presne dodržiavať pokyny vyučujúceho.

18. Študent nesmie svojvoľne - bez výslovného povolenia vyučujúcim - zasahovať do nastavení aplikačného software (voľby Preferences, Setup, Panely nástrojov, Local menu, Nástroje, Voľby a pod. ) a do atribútov súborov („Iba na čítanie").

Výnimku tvoria situácie, keď si taký zásah do nastavenia vyžaduje povaha plnenej úlohy, prípadne cvičenia tematicky zamerané na správu HW počítačov a správu systémov; na týchto cvičeniach postupuje študent presne v intenciách zadania úlohy a špecifikovaných vyučujúcim.

19. Vlastné súbory si študent ukladá výhradne do vlastného pracovného priečinka.

Správca učebne určí pre každú pracovnú stanicu, kde bude vytvorený pracovný priečinok Triedy (odporúča sa vytvoriť tento priečinok na dátovej partícii disku, aby v prípade reinštalácie OS nebol priečinok Triedy reinštaláciou zasiahnutý). Každý užívateľ je povinný vytvoriť si v adresári Triedy\trieda\priezvisko a v ňom pracovať.

Pre názvy priečinkov a súborov je potrebné dodržiavať zásady syntaxe – nepoužívať nepovolené znaky v názvoch priečinkov, pre názvy súborov sa vyvarovať znakom s diakritikou a špeciálnym nepovoleným znakom.

Najčastejšie priestupky:
 • ukladanie súborov do hlavného adresára C:\, na plochu, do adresárov aplikačných programov.
 • používanie adresárov spolužiakov pre vlastnú prácu
 • neoprávnené zasahovanie do cudzích adresárov („kradnutie" súborov, presúvanie a mazanie súborov v cudzích adresároch, zanechávanie „odkazov" v cudzích priečinkoch...)

20. V priebehu práce je študent povinný dodržiavať pravidlá slušného a kultúrneho správania sa, pre názvy súborov, polí, tvorbu textov či údajov databázy nepoužívať vulgárne a oplzlé výrazy, dodržiavať pravidlá slušnosti aj pri práci s grafickými programami a všeobecne sa vyvarovať sa všetkých prejavov, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

Študent je povinný dodržiavať pravidlá slušného správania aj pri práci na Internete, na sociálnych sieťach, na kanáloch komunikačných programov, v diskuzných fórach a v obdobných službách.

Pri prezeraní WWW stránok nie je povolené študentom navštevovať stránky s erotickým obsahom, stránky propagujúce násilie, brutalitu, fašizmus, náboženskú, národnostnú či rasovú neznášanlivosť, výzvy na potlačovanie ľudských práv minoritných skupín a pod.

Obdobne nie je študentom povolené šíriť súbory s takýmto obsahom žiadnymi inými sieťovými službami, a to ani prostredníctvom Internetu, ani v rámci LAN siete.

21. Študent nesmie zo staníc v laboratóriu bez upovedomenia pedagogického dozoru umiestňovať svoje vlastné WWW stránky na školský ani verejný WWW server.

Sprístupnenie osobných WWW stránok na verejne prístupnom serveri bude umožnené iba vtedy, ak stránka vyhovuje základným etickým, mravným a estetickým princípom.

22. Ak študent v priebehu práce zistí, že došlo k porušeniu vyššie uvedených pravidiel niektorou z predchádzajúcich obslúh počítača, je povinný upozorniť na túto skutočnosť vyučujúceho; v opačnom prípade môže byť za pôvodcu porušenia disciplíny považovaný sám.

23. Pred odchodom z pracoviska je študent povinný uložiť svoje súbory do pracovného priečinka, prípadné zmeny nastavení vyplývajúce z povahy práce vrátiť na pôvodné hodnoty, ukončiť beh všetkých aplikačných programov, odstrániť nadbytočné elementy (súbory, zástupcov, zložky) z plochy, upratať pracovisko, zasunúť stoličku na miesto (prípadne vrátiť stoličku do učebne, odkiaľ bola zapožičaná) a zavolať vyučujúceho na kontrolu pracoviska.

V priebehu dňa sa pracovná stanica medzi jednotlivými cvičeniami spravidla nevypína. Vyučujúci však môže podľa vlastného uváženia vydať pokyn na vypnutie pracovných staníc na konci cvičenia. Pokyn na vypnutie zariadení dáva aj vtedy, ak si nie je istý, či v daný deň bude v učebni realizované ďalšie cvičenie.

Študent odchádza až po kontrole pracoviska, na pokyn vyučujúceho. Posledná obsluha na konci pracovného dňa po ukončení práce na pokyn vyučujúceho vypína počítač, monitor a uvedie pracovisko do pôvodného stavu.

Vyučujúci vykoná na konci pracovného dňa kontrolu, či neostali niektoré zariadenia spustené a zabezpečí povypínanie všetkých zariadení. Výnimku tvoria vyhradené zariadenia, ako napríklad servery, switche či iné infraštruktúrne prvky. Správca učebne poučí všetkých vyučujúcich využívajúcich dané laboratórium o tom, ktoré zariadenia ostávajú trvale spustené.

24. Podľa pokynov správcu laboratória (spravidla na konci pracovného týždňa) vykoná pracovná skupina pod dohľadom vyučujúceho antivírusovú kontrolu lokálnych HD a kontrolu nastavení Windows, príp. ďalšie kontroly a údržbu podľa pokynov správcu siete a správcu laboratória. Prípadné závady a úkony údržby zapíše do evidencie prevádzky stanice.

25. Tento laboratórny poriadok sa považuje za súčasť vnútorného poriadku pre žiakov školy SPŠE Piešťany v zmysle bodu 16. Prílohy č. 1 - Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci pre žiakov SPŠE Piešťany.

26. Každý študent je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom pred začiatkom práce v laboratóriu a dôsledne ho dodržiavať. Nedodržanie tohto laboratórneho poriadku bude posudzované ako porušenie školského poriadku a postihované v zmysle článku 13 bodu 3. vnútorného poriadku školy.

SPŠE Piešťany, 2. september 2015

Spracoval: Ing. Jaromír Tříska

Schválil: Mgr. Jozef Kolník, riaditeľ

Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)