Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 

ODBORNÁ ZLOŽKA
MATURITNEJ SKÚŠKY

 ÚVOD

 OZ MS V PARAGRAFOCH

 PRAKTICKÁ ČASŤ

 TEORETICKÁ ČASŤ

 NEÚSPECH NA MS

ČO TREBA VEDIEŤ

RAMCOVÝ PREHĽAD OKRUHOV
TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MS Z OBLASTI

  ELEKTROTECHNIKY
A ELEKTROTECHNOLÓGIE

 ELEKTRONIKY A MERANÍ

 AUTOMATIZÁCIE
A STROJNÍCTVA

 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 INFORMATICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMOV

 POČÍTAČOVÝCH
SYSTÉMOV

PODKLADY KU PRAKTICKEJ
ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MS

 PREHĽAD TEM - KU

 PONUKA TÉM PRE PROJEKT

 HARMONOGRAM

 DOKUMENTÁCA

 DOBRÁ PREZENTÁCIA

 CHYBY PREZENTÁCIÍ

 ROZBOR CHÝB

ARCHÍV

 PČOZMS 2017 - FOTOGALÉRIA

 PČOZMS 2016 - PREHĽAD

 PČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 TČOZMS 2016 - PREHĽAD

 TČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 ARCHÍV STARŠÍCH ROČNÍKOV

MATURITA V PARAGRAFOCH

 Školský zákon 245/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA č. 318/2008

 VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/17

Neúspech na maturitnej skúške

Výsledky skúšky sa uchádzač spravidla dozvie ešte v deň vykonania skúšky, ovšem až po porade maturitnej komisie. Rozhodnutie maturitnej komisie vo veci hodnotenia je konečné, nie je možné ho revokovať. Neúspech na maturitnej skúške je vždy pre uchádzača značne stressujúcim momentom. Netreba však prepadať panike, treba si zistiť možnosti opravnej skúšky. Tie sú rôzne v závislosti od toho, či ku neúspechu došlo na externej časti MS alebo na jej internej časti. Keďže maturita z odborných predmetov spadá do oblasti internej časti, budeme sa ďalej venovať iba tejto problematike.

O opravných skúškach hovorí § 88 citovaného zákona. Vo všeobecnosti možno zhrnúť možnosti absolvovať opravné skúšky nasledovne:

Ak uchádzač neuspeje na niektorej skúške, najviac však na dvoch skúškach, môže mu maturitná komisia povoliť opakovať túto skúšku v opravnom termíne. Opravné termíny sú spravidla stanovené na obdobie septembra a/ alebo februára.

Ak uchádzač neuspel na viacerých ako dvoch skúškach, alebo neuspel na opravnej skúške, musí opakovať celú maturitnú skúšku a to v období, kedy sa konajú riadne maturitné skúšky.

Maturitná skúška však musí byť vykonaná najneskôr do troch rokov od ukončenia štúdia na strednej škole.

Tieto pravidlá (aké sú možnosti uchádzača pri neúspechu na niektorej zložke maturitnej skúšky) sú stručné a zjednodušené.

Presne a podrobne sú tieto pravidlá rozpracované v § 88 citovaného zákona, v odsekoch (1) až (9). Tu je potrebné presne a podrobne vyšpecifikovať situáciu, v ktorej sa neúspešný uchádzač ocitol.

Možnosti opravného prostriedku, ak sa uchádzač domnieva, že priebeh alebo hodnotenie neprebehli v súlade s uvedenými legislatívnymi normami

Orgánom oprávneným na revíziu hodnotenia uchádzača (a to nielen v prípade neúspechu na skúške, ale aj v prípade ak sa uchádzač cíti hodnotený v príkrom rozpore s príslušnými ustanoveniami citovaných zákonov a vyhlášok) na internej časti maturitnej skúšky, teda aj na jej odbornej časti, je Štátna školská inšpekcia, ktorá môže na základe námietky voči hodnoteniu, podaného v riadnom termíne prostredníctvom riaditeľa školy, nariadiť komisionálne preskúšanie za prítomnosti Štátneho školského inšpektora.

Záverom však ostáva iba pripomenúť, že najspoľahlivejšou metódou, ako sa problémom spojeným s opakovaním maturitnej skúšky či jej časti vyhnúť, je sústavná a svedomitá príprava v priebehu celého štúdia.

Je nedeľa 17. 12. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Kornélia srdečne blahoželám k meninám :-)