Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 

ODBORNÁ ZLOŽKA
MATURITNEJ SKÚŠKY

 ÚVOD

 OZ MS V PARAGRAFOCH

 PRAKTICKÁ ČASŤ

 TEORETICKÁ ČASŤ

 NEÚSPECH NA MS

ČO TREBA VEDIEŤ

RAMCOVÝ PREHĽAD OKRUHOV
TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MS Z OBLASTI

  ELEKTROTECHNIKY
A ELEKTROTECHNOLÓGIE

 ELEKTRONIKY A MERANÍ

 AUTOMATIZÁCIE
A STROJNÍCTVA

 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 INFORMATICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMOV

 POČÍTAČOVÝCH
SYSTÉMOV

PODKLADY KU PRAKTICKEJ
ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MS

 PREHĽAD TEM - KU

 PONUKA TÉM PRE PROJEKT

 HARMONOGRAM

 DOKUMENTÁCA

 DOBRÁ PREZENTÁCIA

 CHYBY PREZENTÁCIÍ

 ROZBOR CHÝB

ARCHÍV

 PČOZMS 2017 - FOTOGALÉRIA

 PČOZMS 2016 - PREHĽAD

 PČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 TČOZMS 2016 - PREHĽAD

 TČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 ARCHÍV STARŠÍCH ROČNÍKOV

MATURITA V PARAGRAFOCH

 Školský zákon 245/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA č. 318/2008

 VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Otázky z výpočtovej techniky - všeobecné

Otázky z výpočtovej techniky - všeobecné

1.           Analýza a syntéza logických sietí. Boolova algebra, jej základné axiomy. Základné logické členy a ich obvodová realizácia, logické funkcie a metódy ich zjednodušovania, úprava výrazu s využitím Boolovej algebry, Karnaughova mapa. Analýza a syntéza logického obvodu – praktický príklad.

2.           Číslicové sústavy, prevody medzi sústavami, základné operácie v nedekadických sústavách. Jednotky používané v informatike, kódovacie sústavy používané vo výpočtovej technike, metódy kódovania dát, textu, ASCII, EBDIC, národné kódovacie tabuľky, kódovanie obrázkov, zvuku a hudby, kódovanie videa Výpočty a praktické príklady na prevody medzi sústavami, prevody jednotiek.

3.           Fyzikálne princípy ukladania informácií a realizácia vonkajších pamätí. Kategorizácia pamätí z hľadiska princípov záznamu, podľa prístupu k dátam, podľa možnosti prepísať uložené dáta, z hľadiska jej energetickej závislosti. Porovnanie pamäťových médií z hľadiska použitia. Návrh vhodného typu pamäťového zariadenia na konkrétny účel.

4.           Modelová štruktúra výpočtového systému: Hardware a software, základné HW komponenty výpočtového systému vzťah medzi technickými prostriedkami počítačov a operačným systémom, vzťah operačného systému a aplikácií. Návrh zostavy štandardného kancelárskeho počítača.

5.           Štruktúra štandardného procesora, koncepcie CISC, RISC, štruktúra procesorov Intel x86 - štruktúra registrov,  mikroprogramové riadenie, základné inštrukcie na prácu s registrami, skoky,  registre príznakov a príznaky, príklady jednoduchých programov. Riešenie konkrétneho zadania pomocou mikroinštrukčného riadenia – program v assembleri.

6.           Vstupné a výstupné zariadenia počítača. Princípy činnosti zariadení,ich  hlavné parametre. Zariadenia na prácu s grafikou a automatizáciu konštrukčných prác v elektrotechnike. Postup pri automatizovanom návrhu plošného spoja.

 

Je nedeľa 17. 12. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Kornélia srdečne blahoželám k meninám :-)