Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 

ODBORNÁ ZLOŽKA
MATURITNEJ SKÚŠKY

 ÚVOD

 OZ MS V PARAGRAFOCH

 PRAKTICKÁ ČASŤ

 TEORETICKÁ ČASŤ

 NEÚSPECH NA MS

ČO TREBA VEDIEŤ

RAMCOVÝ PREHĽAD OKRUHOV
TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MS Z OBLASTI

  ELEKTROTECHNIKY
A ELEKTROTECHNOLÓGIE

 ELEKTRONIKY A MERANÍ

 AUTOMATIZÁCIE
A STROJNÍCTVA

 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 INFORMATICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMOV

 POČÍTAČOVÝCH
SYSTÉMOV

PODKLADY KU PRAKTICKEJ
ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MS

 PREHĽAD TEM - KU

 PONUKA TÉM PRE PROJEKT

 HARMONOGRAM

 DOKUMENTÁCA

 DOBRÁ PREZENTÁCIA

 CHYBY PREZENTÁCIÍ

 ROZBOR CHÝB

ARCHÍV

 PČOZMS 2017 - FOTOGALÉRIA

 PČOZMS 2016 - PREHĽAD

 PČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 TČOZMS 2016 - PREHĽAD

 TČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 ARCHÍV STARŠÍCH ROČNÍKOV

MATURITA V PARAGRAFOCH

 Školský zákon 245/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA č. 318/2008

 VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/17

Odborná zložka maturitnej skúšky v paragrafoch

O maturitnej skúške, všetkých náležitostiach jej vykonania a formách vykonania skúšky hovorí

Školský zákon 245/2008 Z.z.v zmysle neskorších noviel a

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Mnohí z Vás si zrejme povedia - "no dobre, veď vieme, maturita, treba to brať trochu inak ako "obyčajné skúšanie". Načo čítať nejaké paragrafy? "

Lenže mnohoročné skúsenosti strávené za "zeleným stolom" ukazujú, že niektorí študenti, ktorí na maturitnej skúške neuspejú podľa svojich predstáv, sa pokúšajú občas maturitnú komisiu presvečiť, často veľmi nedôstojnými spôsobmi, aby svoje rozhodnutie revokovala, aby im bola daná ešte ďalšia šanca, že sa to určite doučia, lebo aj tak sú už prijatí na vysokú školu a tam sa to budú učiť znova, prípadne operujú rôznymi dôvodmi súkromného charakteru.

Preto je potrebné vopred si uvedomiť, že priebeh maturitnej skúšky aj rozhodovanie maturitnej komisie je prísne stanovené Školským zákonom a vyššie citovanou vyhláškou a že rozhodnutie raz už prijaté maturitnou komisiou nie je možné len tak revokovať, a prípadné opravné prostriedky sú veľmi presne zákonom určené, vrátane predpísaného postupu.

Práve tak je potrebné si uvedomiť, že termíny určené na prihlásenie sa na predmety i na formu vykonania skúšky, ako aj ďalšie termíny a požiadavky v súvislosti s prípravou na maturitnú skúšku je potrebné chápať ako zákonom stanovené termíny, a nie je možné s nimi ľubovoľne manipulovať.

Aby bolo celkom jasné, z čoho obsah a priebeh maturitnej skúšky vychádza, pripravili sme pre Vás stručný výťah z citovaného Zákona 245 a citovanej Vyhlášky 318, ktoré sa týkajú maturitnej skúšky, resp. jej odbornej zložky.

Školský zákon č. 245/2008 a Vyhláška č. 318/2008 - výťah

V § 74 zmieňovaného zákona č. 245 sa hovorí:

§74 Maturitná skúška

(1) Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

(2) Súčasťou maturitnej skúšky v stredných odborných školách je teoretická časť maturitnej skúšky a praktická časť maturitnej skúšky (ďalej len „odborná zložka“). Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.

§75

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

(1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného odboru v konzervatóriu do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

(2) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného odboru v konzervatóriu, ktorý dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet, ktorý si na skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky z ďalšieho predmetu.

(3) Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie podľa odsekov 1 a 2 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.


Praktická a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Praktická časť odbornej maturity je zameraná na preukázanie praktických schopností uchádzača aplikovať nadobudnuté vedomosti pri praktickej činnosti v rámci svojej odbornosti. Teoretická časť maturitnej skúšky je potom zameraná na overenie teoretických vedomostí uchádzača v danom odbore.

Formu vykonania maturitnej skúšky taktiež stanoví citovaný zákon v §76.

Odseky 1, 2 a 3 tohto zákona sa venujú externej časti maturitnej skúšky, ktorá je relevantná pre všeobecno-vzdelávacie predmety (jazyky, matematika a pod.) Na odbornú zložku maturitnej skúšky sa vzťahujú ustanovenia o internej časti maturitnej skúšky v odsekoch 4, 5, 6 a 7.

(4) Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať aj formou

a) ústnou,

b) praktickou,

c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,

d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu

alebo úspešnej súťažnej práce,

e) realizácie a obhajoby experimentu,

f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e)

(5) Maturitné skúšky sa z jednotlivých vyučovacích predmetov konajú pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a dvaja skúšajúci. V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií pre daný predmet.

(6) Maturitná skúška z odbornej zložky podľa jednotlivých študijných odborov sa koná pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných predmetov; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborná výchova, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru. V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky a praktickú časť odbornej zložky.

(7) Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 1. marca príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve na základe návrhov riaditeľov stredných škôl na obdobie jedného roka odo dňa vymenovania.

Predseda predmetovej maturitnej komisie môže súčasne vykonávať aj funkciu predsedu školskej maturitnej komisie.

Formu a presné podmienky vykonania praktickej časti odbornej zložky MS ustanovuje

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z.z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

a to v § 8 tejto vyhlášky. V citovanom paragrafe s názvom Organizácia maturitnej skúšky v ods. (7) sa hovorí:

(7) Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,

b) obhajoba vlastného projektu,

c) realizácia a obhajoba experimentu,

d) obhajoba úspešných súťažných prác,

e) predvedenie umeleckého výkonu.

V podmienkach našej školy, vzhľadom na charakter štúdia, pripadajú do úvahy formy definované pod písm. a), b) a d)


Je nedeľa 17. 12. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Kornélia srdečne blahoželám k meninám :-)