Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 

ODBORNÁ ZLOŽKA
MATURITNEJ SKÚŠKY

 ÚVOD

 OZ MS V PARAGRAFOCH

 PRAKTICKÁ ČASŤ

 TEORETICKÁ ČASŤ

 NEÚSPECH NA MS

ČO TREBA VEDIEŤ

RAMCOVÝ PREHĽAD OKRUHOV
TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MS Z OBLASTI

  ELEKTROTECHNIKY
A ELEKTROTECHNOLÓGIE

 ELEKTRONIKY A MERANÍ

 AUTOMATIZÁCIE
A STROJNÍCTVA

 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 INFORMATICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMOV

 POČÍTAČOVÝCH
SYSTÉMOV

PODKLADY KU PRAKTICKEJ
ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MS

 PREHĽAD TEM - KU

 PONUKA TÉM PRE PROJEKT

 HARMONOGRAM

 DOKUMENTÁCA

 DOBRÁ PREZENTÁCIA

 CHYBY PREZENTÁCIÍ

 ROZBOR CHÝB

ARCHÍV

 PČOZMS 2017 - FOTOGALÉRIA

 PČOZMS 2016 - PREHĽAD

 PČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 TČOZMS 2016 - PREHĽAD

 TČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 ARCHÍV STARŠÍCH ROČNÍKOV

MATURITA V PARAGRAFOCH

 Školský zákon 245/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA č. 318/2008

 VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/17

Teoretická časť odbornej zložky MS

Skratkou sa označuje TČOZMS, bežne býva zjednodušene nazývaná ako ústna časť odbornej maturity. Vykonáva sa až po ukončení klasifikačného obdobia posledného polroku štúdia. Podmienkou na pripustenie ku tejto časti maturity je úspešné absolvovanie posledného klasifikačného obdobia - uchádzač nesmie byť v tomto klasifikačnom období klasifikovaný stupňom neprospel. Ak je uchádzač - študent posledného ročníka štúdia - v tomto klasifikačnom období hodnotený z niektorého predmetu stupňom nedostatočný, musí najskôr úspešne absolvovať opravné skúšky z predmetov, v ktorých bol klasifikovaný stupňom nedostatočný, a až potom môže - spravidla v náhradnom termíne - pristúpiť ku vykonaniu tejto zložky maturitnej skúšky.

Samotná TČOZMS prebieha formou ústneho skúšania pred komisiou. Uchádzač si vyžrebuje číslo témy, pričom vyhláška 318/2008 v § 8 ods. 5) stanoví, že sa žrebuje z 25 tém. Témy sú stanovené samostatne pre každé študijné zameranie. Niektoré témy sa môžu svojim obsahom aj čiastočne prekrývať, nikdy však nie sú témy v rámci jediného študijného zamerania svojim obsahom totožné.

Konkrétne znenie maturitných tém nie je zo zákona verejné. Uchádzači sú oboznámení iba s rámcovými okruhmi tém, ktoré sú súčasťou samotných maturitných tém a ich podotázok. Maturitné témy pre TČOZMS sú spravidla koncipované tak, aby postihli v rámci podotázok širšie spektrum vedomostí z odborných predmetov.

Typickým príkladom sú kombinácie podotázok z oblasti výpočtovej techniky, hardware počítačov, využívaných fyzikálnych princípov, elektrotechnických javov a ekonomických súvislostí, pričom všetky podotázky sa viažu ku určitej konkrétnej téme.

Príklad: ku téme, ktorá je zastrešená problematikou pamätí pracujúcich na magnetickom princípe, je možné priradiť podotázky týkajúce sa magnetických materiálov, elektromagnetickej indukcie a ďalších javov súvisiacich s oblasťou magnetizmu, fyzickej konštrukcie daných zariadení, logickej štruktúry údajov uložených na danom zariadení, metódy práce systému s týmito zariadeniami a podobne.

Po vylosovaní témy má uchádzač 30 minút na samostatnú prípravu, pod dohľadom komisie. Môže použiť pomôcky vymenované v príslušnom dokumente (zadanie témy). Spravidla patria medzi povolené pomôcky spracované protokoly z cvičení, slepé schémy či diagramy, tabuľky či katalógy.

Po uplynutí času na prípravu uchádzač odpovedá pred maturitnou komisiou na otázky, špecifikované ku vylosovanej téme.

Pri odpovedi má uchádzač sám, bez pomoci komisie, uviesť základné fakty, princípy, zákonitosti a členenie, a preukázať schopnosť analytického aj induktívneho myslenia na základe prepojenia jednotlivých prvkov do logického funkčného celku. Inými slovami - musí preukázať, že rozumie tomu, ako sú fyzikálne zákony a princípy, najmä z oblasti elektrotechniky, aplikované pri konštrukcii zariadení výpočtovej techniky, akými metódami je možné dosiahnuť zlepšenie parametrov a analyzovať ekonomické súvislosti prislúchajúce ku danej téme.

Je nedeľa 17. 12. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Kornélia srdečne blahoželám k meninám :-)