Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 

ODBORNÁ ZLOŽKA
MATURITNEJ SKÚŠKY

 ÚVOD

 OZ MS V PARAGRAFOCH

 PRAKTICKÁ ČASŤ

 TEORETICKÁ ČASŤ

 NEÚSPECH NA MS

ČO TREBA VEDIEŤ

RAMCOVÝ PREHĽAD OKRUHOV
TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MS Z OBLASTI

  ELEKTROTECHNIKY
A ELEKTROTECHNOLÓGIE

 ELEKTRONIKY A MERANÍ

 AUTOMATIZÁCIE
A STROJNÍCTVA

 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 INFORMATICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMOV

 POČÍTAČOVÝCH
SYSTÉMOV

PODKLADY KU PRAKTICKEJ
ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MS

 PREHĽAD TEM - KU

 PONUKA TÉM PRE PROJEKT

 HARMONOGRAM

 DOKUMENTÁCA

 DOBRÁ PREZENTÁCIA

 CHYBY PREZENTÁCIÍ

 ROZBOR CHÝB

ARCHÍV

 PČOZMS 2017 - FOTOGALÉRIA

 PČOZMS 2016 - PREHĽAD

 PČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 TČOZMS 2016 - PREHĽAD

 TČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 ARCHÍV STARŠÍCH ROČNÍKOV

MATURITA V PARAGRAFOCH

 Školský zákon 245/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA č. 318/2008

 VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/17

Aktuálne informácie

Prehliadka maturitných projektov spojená so školským kolom prehliadky prác SOČ

sa uskutočnila 8.3. 2017 v komisiách, kde žiaci prezentovali svoje práce z oblasti elektrotechniky, mikroprocesorovej techniky, informatiky a ekonomiky. Niektoré práce boli viacoborové - zahŕňali v sebe oblasti z elektrotechniky aj programovania mikroprocesorov.

Celkový počet prác v oblasti elektrotechniky a informatiky v tomto školskom roku bol nižší, ako v uplynulých rokoch. Na druhej strane kvalita prezentovných prác umožnila hodnotiacim komisiám všetky obhajované práce odporučiť pre obhajobu na PČOZMS. Súčasne boli niektoré práce navrhnuté na prezentáciu na krajskej prehliadke prác SOČ. Sú to:

V informatike práce Jakuba Lackoviča a Lukáša Franka a v oblasti elektrotechniky práce Mareka Lorinca a Mareka Melichera (všetci zo IV.D triedy).

Dokumentácie prác postupujúcich do krajského kola SOČ je treba doplniť a upraviť podľa pokynov konzultantov a odovzdať do št 23.3. a elektronickú verziu nahrať na web ŠIOV v sekcii SOČ (pri nahrávaní asistuje Ing. Hrčka)

Pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nemohli zúčastniť prehliadky maturitných projektov v riadnom termíne, bude stanovený náhradný termín. Náhradný termín je predbežne stanovený na 20.3.

Žiaci obdržali na obhajobách pripomienky komisie ku prácam a cestou konzultantov obdržia zoznam požiadaviek, ktoré je treba splniť, aby práca mohla byť na PČOZMS úspešne obhájená.

Práce, ktoré nepostupujú do súťaže SOČ, a sú schválené pre PČOZMS, je treba dopracovať podľa pokynov a odovzdať konzultantovi do Pi 24.3.

Práca sa odovzdáva v dvoch výtlačkoch. Elektronickú formu dokumentácie + prílohy (napr. zdrojové kódy) je žiak povinný priložiť v jednom exemplári na CD/ DVD nosiči.

Nosič bude opatrený popisom obsahujúcim meno, triedu a názov projektu a školský rok. Nosič bude umiestnený v papierovom obale, ktorý bude nalepený na vnútornej strane na zadnej strane obálky.

Pre obhajobu pri PČOZMS je žiak povinný 1 výtlačok si zadovážiť pre vlastnú potrebu.

Žiakom, ktorí budú realizovať PČOZMS odporúčame venovať čas dôslednej príprave!

Praktická časť OZ MS bude prebiehať v dňoch 10. - 12.4.2017

Maturita - hlavný cieľ štúdia

Maturita

predstavuje hlavný cieľ, ktorý sa usiluje študent strednej školy dosiahnuť v oblasti svojho vzdelávania. Absolvovanie strednej odbornej školy bez maturitného vysvedčenia (prípadne bez výučného listu, ale toto nie je prípad našej školy) znamená ostať po štyroch rokoch riadneho štúdia prakticky bez dokladu o nadobudnutej kvalifikácii. Preto je potrebné, aby študenti venovali príprave na maturitné skúšky dostatok pravidelnej prípravy a úsilia nielen v závere štúdia, ale počas celých štyroch rokov. Samozrejme hlavné ťažisko prípravy spočíva na príprave v priebehu štvrtého ročníka štúdia.

Z hľadiska odbornej prípravy pozostáva maturita z dvoch hlavných zložiek: praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZMS) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZMS).

Na tejto stránke sa usilujeme podať Vám najdôležitejšie informácie o zložkách, formách a priebehu odbornej časti maturitnej skúšky a poskytnúť Vám podklady pre kvalifikované rozhodovanie, ako sa čo najefektívnejšie a úspešne vysporiadať s tuto úlohou.

Prehľad tém na opakovanie z odborných predmetov
Je nedeľa 17. 12. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Kornélia srdečne blahoželám k meninám :-)