Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

Pravidlá pre prácu v učebni L106


Základné pokyny

Pracujte vždy na určenom pracovisku a s technikou, ktorú Vám určí vyučujúci. Pri príchode si overte, či pracovisko a technika sú v poriadku. Okamžite hláste zistené závady, a to aj vtedy, ak ide o drobné záležitosti, ktoré Vám vyučujúci prikáže samostatne odstrániť (odpojené napájanie PC, odpojený Ethernetový kábel a pod.).

Pri práci v tomto laboratóriu je nevyhnutné občas počítače aj iné zariadenia odpájať, premiestňovať a pripájať. Pri manipulácii s konektormi, s kabelážou aj so samotnými zariadeniami pracujte citlivo a zodpovedne. Nepoužívajte neprimeranú silu na prácu s koncovkami a dbajte na správne a prehľadné usporiadanie kabeláže. Pri manipulácii s kabelážou Ethernet dávajte pozor, aby neopatrnou manipuláciou nedošlo u koncoviek RJ45 ku odlomeniu zaisťovacieho jazýčka. Ku tejto závade dochádza najmä v situácii, ak žiak vyťahuje Ethernet kábel zo spleti iných káblov a jazýček koncovky sa niekde zachytí. Predchádzajte takýmto situáciám prehľadným usporiadaním kabeláže na pracovných stoloch aj v krabiciach.

Znázornený príklad poškodeného napájacieho káblarozhodne nevznikol pri bežnej a správnej manipulácii, ale je dôsledkom nezodpovedného prístupu ku technike. Takto poškodený kábel môže byť príčinou veľmi vážneho úrazu! Ak nájdete pri preberaní pracoviska, alebo aj neskôr pri práci, závadu na rozvode 230 V (napríklad takéhoto charakteru, ako je znázornené na obrázku), okamžite prerušte prácu a závadu nahláste vyučujúcemu!

V prípade vážnej poruchy na elektrickom rozvode alebo v prípade úrazu elektrickým prúdom okamžite použite STOP tlačidlo. Tieto tlačidlá sú rozmiestnené v laboratóriu na napájacích rozvodoch.

Toto laboratórium je koncipované prednostne pre výučbu Sieťových technológií, Telekomunikačných a počítačových sietí a Počítačových systémov. Na výučbu ďalších predmetov je možné používať iba počítače, ktoré sú označené ako kmeňové.

Ako kmeňovéoznačujeme užívateľské stanice Student106-21, Student106-22, Student106-23, Student106-24, Student106-25, Student106-26, Student106-27, Student106-47, Student106-36, Student106-37, Student106-38 a Student106-39. Tieto PC sú označené zeleným štítkom.

Prihlásenie ku PC je možné cez konto Student, doplnené o číslo stanice, napr. Student21. Heslo je na všetkých PC spoločné: L106. Toto konto umožňuje užívateľskú prácu so základnými aplikáciami, ako sú Office, základné príslušenstvo Windows, editor obrázkov, prehliadač dokumentov .pdf, prehliadač webových stránok a prehliadač videa VLC. Na všetkých kmeňových počítačoch je inštalovaný Notepad++ ako univerzálny nástroj na úpravu programového kódu a sieťový simulátor Packet Tracer.

Na prácu so sieťovými službami a konfiguráciou týchto služieb je určené špeciálne administrátorské konto, ktoré sa ale používa iba na špecifické účely, a to buď na základe pokynov uvedených v zadaniach ku cvičeniu, alebo na pokyn vyučujúceho. Po ukončení cvičenia je však potrebné vždy všetky nastavenia uviesť do pôvodného stavu. Pre tento typ cvičení slúži program Wireshark, Total Commander a rôzne diagnostické nástroje, inštalované na základe zadaní ku konkrétnym úlohám.

Ďalšie zariadenia, ako sú smerovače, switche, modemy, wireless zariadenia a počítače prislúchajúce ku cvičnej sieti, sú určené výhradne na výučbu a cvičenia sieťových technológií, telekomunikácií, počítačových systémov a operačných systémov. Počítače určené na prácu v cvičnej sieti, na nácvik inštalácií, konfigurácie a správy systémov, diagnostiky a ďalších úloh sú označené modrým štítkom. S týmito zariadeniami je možné manipulovať iba na určených predmetoch a v súvislosti s prideleným zadaním úlohy, resp. na základe pokynov vyučujúceho. Vzhľadom na prebiehajúce cvičenia počítačových sietí, ktorých náplňou je konfigurovanie rôznych užívateľských kont a sieťových služieb, nie je možné na uvedených staniciach zaručiť prístup ku školskej sieti ani ku Internetu, a často ani funkčnosť počítačov na každej vyučovacej hodine

Na vyhľadávanie informácií na Internete, pracovné záznamy, prípravu podkladov pre protokoly a testovanie používajte výhradne počítače označené v tomto dokumente ako kmeňové.

Pre uloženie súborov, programov a práce študentov slúžia priečinky Triedy, vytvorené - podľa konfigurácie počítača - na disku D, E alebo F.


Zásadne nevytvárajte priečinok Triedy na disku C a ani na disku C neukladajte žiadne dáta - v rámci údržby systémov budú všetky takto vytvorené a nesprávne uložené súbory vymazané! V priečinkoch Triedy si musia žiaci udržiavať poriadok a ukladať iba súbory, ktoré súvisia s plnenými úlohami.

Disky neslúžia ako dátové sklady pre súkromné účely študentov !!!

Na pracovnej ploche počítačov sa majú nachádzať iba nasledovné ikony: Tento počítač, Sieť, Dokumenty (aktuálneho užívateľa) a Kôš. Podľa inštalovanej konfigurácie sa na ploche môžu nachádzať aj zástupcovia niektorých aplikácií (napríklad Packet Tracer, Hyperterminal či niektoré diagnostické nástroje). O tom, ktoré ikony patria na plochu rozhoduje vyučujúci, resp. správca laboratória.

Plocha však v žiadnom prípade neslúži na ukladanie pracovných súborov študentov, k tomu je určený už zmienený priečinok Triedy! Ak v priebehu práce použijete plochu na dočasné uloženie Vašich súborov, bezpodmienečne ich na konci cvičenia odstráňte - buď do Koša, alebo do Vášho pracovného priečinka.

V názvoch priečinkov a súborov dodržiavajte štandard: V názve súboru sa nesmie používať znaky / *:? # <>, medzera; ďalej písmená s diakritikou a dobré je vyhýbať sa všetkým špeciálnym znakom. Použiteľné v názve súboru sú pomlčka "-" a podtržník "_". Bodka sa v názve súboru používa iba jedna, a to na oddelenie názvu súboru a prípony. Prípona má mať presne tri písmená. V názve priečinka sa bodka nepoužíva. (napríklad pomenovať si priečinok ako "1.A" ani "1 A" nie je vhodné, radšej "1_A" alebo "1A".)

Dĺžky názvov súborov aj priečinkov z praktických dôdodov obmedzujte na 8 znakov, prípadne na 16 znakov. Windows akceptuje aj veľmi dlhé názvy súborov, ale je to nepraktické, najmä pri práci v režime CLI.

Nie je povolené svojvoľne zasahovať do konfigurácie operačného systému alebo svojvoľne inštalovať akékoľvek aplikácie! Ak v priebehu práce nastane potreba inštalovania alebo upgrade existujúcich aplikácií, je nutné túto činnosť vždy konzultovať s vyučujúcim, resp. so správcom laboratória.

Pokyny pre vyučujúcich v L106

Akékoľvek požiadavky na inštalácie SW je potrebné realizovať v spolupráci so správcom učebne (Ing. Tříska), svojvoľné inštalovanie akýchkoľvek programov, zmeny v konfigurácii, resp. zmeny oprávnení užívateľov bez dohody so správcom učebne je neprípustné. Požiadavku na inštaláciu programov, prípadne špeciálne požiadavky na konfiguráciu prístupových práv hláste minimálne 3 pracovné dni

pred samotným cvičením, kedy budete uvedený software, resp. upravenú konfiguráciu potrebovať.

Používanie mobilných telefónov, notebookov a inej techniky je povolené na činnosti, ktoré priamo súvisia s náplňou cvičenia a vykonávanou činnosťou. Rozsah používania súkromnej techniky sa vždy riadi pokynmi vyučujúceho. Svojvoľné používanie súkromnej techniky na účely, ktoré nesúvisia priamo s náplňou cvičenia a neboli schválené vyučujúcim, sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku!

Dbajte na čistotu a poriadok

V laboratóriu platí zákaz konzumácie jedál a nápojov.

Dodržiavajte zásadné pravidlá pre zachovanie poriadku a čistoty (vetrovky na vešiak, tašky na určné miesto - tak, aby neprekážali pri pohybe po laboratóriu, papieriky a pod.). Udržiavajte v čistote taktiež klávesnice, myši a monitory.

Ak ste v priebehu cvičenia vykonali akékoľvek zásahy do zapojenia siete, do rozmiestnenia techniky a do konfigurácií počítačov (napr. zmena IP adresy), uveďte pracovisko do pôvodného stavu, prípadne konzultujte s vyučujúcim, ktoré zmeny majú ostať a ktoré sa majú uviesť do pôvodného stavu.

Ak si požičiavate stoličky z/do inej učebne, zabezpečte uvedenie učebne do pôvodného stavu po ukončení cvičenia.

Po poslednej vyučovacej hodine na konci pracovného dňa povypínajte všetky počítače. Kontrolujte aj tie počítače, ktoré ste pri vašej práci nepoužili a ktoré mohli ostať spustené z predchádzajúcich cvičení a na konci pracovného dňa ostali v režime "sleeping". Ďalšie sieťové zariadenia vypínajte iba v súlade s pokynmi vyučujúceho.

Pri opustení laboratória zabezpečte zatvorenie všetkých okien v učebni.

Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)