Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Sekcia počítačových systémov a sieťových technológií

Cvičenia pre ELE


Zadania cvičení pre SIE

  Cvičenia pre simulovanie sietí a ich parametrov s využitím programu Packet Tracer

 1. Vytvorenie jednoduchej schémy - základy práce v programe Packet Tracer.
  Využitie programu PT na vytvorenie jednoduchej simulovanej siete a overenie konektivity medzi uzlami siete.
 2. Konfigurácia základných sieťových služieb v programe Packet Tracer.
  Využitie programu PT na vytvorenie jednoduchej simulovanej siete, kde sú postupne aktivované a konfigurované služby WEB - HTTP, DNS, FTP, Telnet a DHCP. Spôsob aktivácie a konfigurácie služby na serveri a spustenie služby klientom. Overenie funkčnosti služby a spolupráce jednotlivých služieb (DHCP - DNS- HTTP/FTP). Zadanie priamo nadväzuje na úlohu Vytvorenie jednoduchej schémy - základy práce v PT a využíva ako vstup súbor vytvorený v rámci predchádzajúcej úlohy.
 3. Konfigurácia IP adresnej schémy a statického smerovania v programe Packet Tracer.
  Návrh subnettingu prideleného IP v.4 adresného priestoru a vytvorenie jednoduchej simulovanej siete v programu PT so statickým smerovaním.
 4. PT_04b_01 STIAHNUŤ - zdrojový súbor pre cvičenia:
  schema PT_04a_01
  Konfigurácia IP adresnej schémy a statického smerovania v programe Packet Tracer.
  Návrh subnettingu prideleného IP v.4 adresného priestoru a vytvorenie jednoduchej simulovanej siete v programu PT so statickým smerovaním.
  Konfigurácia dynamického smerovania
 5. PT_04a_01 STIAHNUŤ - zdrojový súbor pre cvičenia:
  schema PT_04a_01
  Konfigurácia IP adresnej schémy a statického smerovania v programe Packet Tracer.
  Návrh subnettingu prideleného IP v.4 adresného priestoru s jednoduchým subnettingom a vytvorenie jednoduchej simulovanej siete v programu PT so statickým smerovaním.
  Konfigurácia dynamického smerovania


 6. Zadanie projektu pre SIE - IPv4 adresovanie, subnetting, routing, topológia č. 10 - zadania 2018

  Zadanie projektu návrhu adresnej schémy siete, variant r. 2018
  Príloha k projektu návrhu adresnej schémy siete - konkretizácia pridelených IP priestorov pre jednotlivé varianty zadania - verzia úlohy z r. 2018
  Príloha k projektu návrhu adresnej schémy siete - obrázok - schéma siete
  Príloha k projektu návrhu adresnej schémy siete - schéma siete, zdrojový súbor pre Packet Tracer (ver. PT 7.1.1)
  Príloha k projektu návrhu adresnej schémy siete - schéma siete, zdrojový súbor pre Packet Tracer (old. ver. PT 6.3.0003)


 7. Zadanie projektu pre SIE - IPv4 adresovanie, subnetting, routing, topológia č. 11 - zadania 2011 - 2017

  Zadanie projektu návrhu adresnej schémy siete
  Príloha k projektu návrhu adresnej schémy siete - konkretizácia pridelených IP priestorov pre jednotlivé varianty zadania - nová verzia prílohy z r. 2017
  Príloha k projektu - OLD VERZIA - konkretizácia pridelených IP priestorov, rôzne varianty zadania, staršia verzia zadania z r. 2011
  Príloha k projektu návrhu adresnej schémy siete - schéma siete, zdrojový súbor pre Packet Tracer

  Vzorové riešenie projektu návrhu adresnej schémy siete


 8. Zadanie projektu pre SIE - IPv4 adresovanie, subnetting, dynamický routing, statický routing, redistribúcia statickej trasy, topológia č. 04 - zadanie 2020

 9. Zadanie projektu spracovania adresnej schémy siete s dynamickým smerovaním a s redistribúciou statickej trasy v dynamicky smerovanej sieti
  Schéma siete - topológia č. 04 ku projektu spracovania adresnej schémy siete s dynamickým smerovaním obrázok vo formáte .jpg
  Zdrojový Packet Tracer .pkt súbor projektu spracovania adresnej schémy siete s dynamickým smerovaním použitá verzia 7.1.1


 10. Zadanie projektu pre SIE - IP adresovanie, subnetting, routing, topológia č. xx - zadania 2020

  Riešenie zaslal Adam Mundi 5.3. a všetky ním poslané riešenia boli vyhodnotené známkou "výborný" a súčasne sme sa dohodli, že tieto riešenia budú zverejnené ako vzorové riešenia.

  Vzorové riešenie : tabuľka- návrh IPv4 adresnej schémy a sumarizácií
  Vzorové riešenie : obrázok: Spracovaná schéma so statickým smerovaním
  Vzorové riešenie : PT schema: Spracovaná schéma so statickým smerovaním
  Vzorové riešenie : obrázok: Spracovaná schéma s dynamickým smerovaním
  Vzorové riešenie : PT schema: Spracovaná schéma s dynamickým smerovaním


 11. Projekt: Základy konfigurácie VLAN sietí v programe Packet Tracer.

 12. Úplné zadanie úloh projektu základy konfigurácie VLAN sietí.
  Topológia VLAN00 STIAHNUŤ - zdrojový súbor pre projekt základy konfigurácie VLAN siete:
  Základná schema PT pre projekt konfigurácie VLAN
  Doplnená schema PT pre projekt konfigurácie VLAN, úloha 05 - managementová VLAN
  Doplnená schema PT pre projekt konfigurácie VLAN, úlohy 07 až 10 - konfigurovanie rozšírenej oblasti siete
  Projekt pozostáva z desiatich čiastkových úloh. Témy:
  Základy konfigurácie VLAN sietí v prostredí programu Packet Tracer. Návrh konfigurácie VLAN sietí a rôznych metód inter-VLAN routingu.
  Konfigurácia managementovej VLAN, ošetrenie prístupu do managementovej VLAN.
  Rozšírenie siete o vzdialené smerované VLAN, využitie dynamického smerovania
  Zabezpečenie prístupu ku managementovým VLAN, konfigurácia prístupu cez SSH


 13. Projekt: Základy konfigurácie sietí adresovaných protokolom IPv6 v programe Packet Tracer.

 14. Úplné zadanie úloh projektu základy konfigurácie IPv6 siete so statickým smerovaním.
  Topológia Topo_02_IPv6 STIAHNUŤ - zdrojový súbor Topológia_02_IPv6 pre projekt základy konfigurácie IPv6 siete so statickým smerovaním:
  Základná schema PT pre projekt konfigurácie IPv6 siete so statickým smerovaním
  Doplnená schema PT pre 2. časť zadania - zabezpečenie siete - projekt konfigurácie IPv6. 1024px
  Doplnená schema PT pre 2. časť zadania - zabezpečenie siete - projekt konfigurácie IPv6. 2048px - lepší náhľad
  Projekt pozostáva z viacerých čiastkových úloh. Témy:
  Základy konfigurácie IPv6 adresy na rozhraní zariadení v prostredí programu Packet Tracer.
  Konfigurácia statického smerovania.
  Konfigurácia zabezpečenia zariadení
  Konfigurácia vzdialeného prístupu a jeho zabezpečenia, konfigurácia prístupu cez SSH
  Konfigurácia systému DNS
  Konfigurácia serverových služieb aplikačnej vrstvy


  Cvičenia pre prácu s packet drivers

 15. Použitie paketového ovladača NIC na službu FTPBIN

  Cvičenia pre modelovanie sietí

 16. Realizácia malej smerovanej siete s nastavením zdieľania a s využitím PC ako smerovača
 17. Komplexná úloha: Realizácia malej smerovanej siete s využitím PC ako smerovača
  Schéma pre malú sieť s PC ako smerovačom
  Realizácia malej peer-to-peer smerovanej siete s využitím PC ako smerovača a konfiguráciou skupinového riadenia prístupu do zdieľaných priečinkov
 18. Komplexná úloha: Realizácia malej smerovanej siete s využitím Cisco routera ako smerovača
  Schéma pre malú sieť s Cisco routerom ako smerovačom
  Realizácia malej peer-to-peer smerovanej siete s využitím Cisco routera ako smerovača a konfiguráciou skupinového riadenia prístupu do zdieľaných priečinkov
 19. Modelovanie bridgeovanej siete na Ethernete
 20. Modelovanie routovanej siete 1       Schéma ku cvičeniu Modelovanie routovanej siete 1

  Cvičenia pre administráciu sietí

 21. Overenie prístupových práv v sieti P2P Win98
 22. Príkazy na sledovanie a konfiguráciu sieťových služieb
 23. Zachytávanie paketov v sieti a ich analýza
 24. Administrovanie prístupových práv v sieti P2P Win 98 so spoločným riadením prístupu
  Verzia zadania pre 2 PC Verzia zadania pre 3 a viac PC

  Základy práce so systémom Linux

 25. Prvé oboznámenie so systémom Linux a základy práce
 26. Základy práce so systémom Linux v grafickom prostredí a základy konfigurácie systému
 27. Inštalácia systému Linux
 28. Zadanie - Oboznámenie so systémom Knoppix (Knoppix je live distribúcia systému Linux)
 29. Zadanie - Základy konfigurácie systému Knoppix

  Cvičenia pre smerovanie sietí s využitím Proxy servera

 30. Cvičenia pre administráciu Proxy serverov
 31. Cvičenia pre administráciu malých routerov

Príručky a manuály ku programom s funkciou Proxy servera

Manuály na prácu s fyzickou vrstvou

Farebné značenie UTP kabeláže - koncovky RJ45


Témy na opakovanie pre SIE

Otázky na samostatné opakovanie a precvičovanie tematických celkov - SIE 3. ročník


Password Recovery pre routery Cisco
Otázky na preverenie vedomostí z témy "Úvod do počítačových sietí a základy architektúry sietí"
Otázky na preverenie vedomostí z témy "fyzická vrstva"
Otázky z témy "Základy technológií Ethernetu"
Otázky z témy "Priemyselné štandardy a technické špecifikácie variantov Ethernetu"
Okruhy otázok jednotlivých testov z témy "Ethernet"

Príklady na samostatnú prípravu pre predmety Sieťové technológie a Telekomunikačné a počítačové siete

Príprava na test fyzická vrstva - modulácie a prenosové rýchlosti

Otázky k testu - modulácie
Otázky a príklady zamerané na základné princípy práce fyzickej vrstvy, typy modulácií a výpočty prenosových rýchlostí. Určené na samostatné opakovanie pre 3 ročník.

Príklady na riešenie pre 3. ročník - Štruktúra a analýza rámcov

Porovnanie štruktúry rámcov Ethernetu, Token Ringu a rámcov pre sériové prenosy
Príklady - analýza rámcov Ethernetu
Riešené príklady, ktoré demonštrujú metódy analýzy rámcov Ethernetu. Definovanie polí rámcov, určenie typov rámcov.

Príklady na riešenie pre 3. ročník - classless subnetting, routing

Príklady subnetting - verejné príklady s riešeniami 1
Príklady riešenia problémov v subnetovaných sieťach. Krátke výpočty, s riešeniami.
Príklad 9 subnetting - zadanie.
Zadanie projektu návrhu rozdelenia IP adresného priestoru pre 16 sietí a modelovanie navrhnutej siete v prostredí Packet Tracer.

Príklady na riešenie pre 4. ročník - classless subnetting, routing

Príklady subnetting - zbierka 1    Vzorové riešenie - príklad 1b    Vzorové riešenie - Príklad 2
Príklady subnetting - zbierka 2
Príklady na rozdelenie prideleného adresného priestoru jednotlivým sieťam, classless subnetting, sumarizácie

Príklady na riešenie pre 4. ročník - dátové prenosy

Príklady - zbierka 2, var.A   Príklady - zbierka 2, var.B
Príklady na výpočty prenosových rýchlostí, modulačných rýchlostí pre rôzne typy modulácií, parametre rôznych typov modulácií. Určené pre samostatné opakovanie témy modulácie pre 4. ročník


Protokoly z cvičení

Riešenie problematiky nekorektnúho načítania Cisco IOS na zariadeniach
Riešenie problematiky vymazaného Cisco IOS z Flash pamäte smerovača a nekorektného nastavenia konfiguračných registrov na Cisco 4500 MLS zariadeniach. Problémy so zariadeniami úspešne vyriešili študenti IV.B triedy Ivan Bakoš a Jozef Galbička na cvičeniach z predmetu Telekomunikácie a počítačové siete v novembri 2019.Toto mimoriadne zadanie si vyžiadala reálna situácia, ktorá vznikla nesprávnou manipuláciou, resp. poruchami na zariadeniach. Študenti problém riešili a dokumentovali samostatne, za pomoci návodov na Internete. Vyučujúci a správca učebne prispel pri riešení problému iba metodickým vedením.

Je pondelok 5. 12. 2022Všetkým, ktorí majú krásne meno Oto srdečne blahoželám k meninám :-)