Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 

ODBORNÁ ZLOŽKA
MATURITNEJ SKÚŠKY

 ÚVOD

 OZ MS V PARAGRAFOCH

 PRAKTICKÁ ČASŤ

 TEORETICKÁ ČASŤ

 NEÚSPECH NA MS

ČO TREBA VEDIEŤ

RAMCOVÝ PREHĽAD OKRUHOV
TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MS Z OBLASTI

  ELEKTROTECHNIKY
A ELEKTROTECHNOLÓGIE

 ELEKTRONIKY A MERANÍ

 AUTOMATIZÁCIE
A STROJNÍCTVA

 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 INFORMATICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMOV

 POČÍTAČOVÝCH
SYSTÉMOV

PODKLADY KU PRAKTICKEJ
ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MS

 PREHĽAD TEM - KU

 PONUKA TÉM PRE PROJEKT

 HARMONOGRAM

 DOKUMENTÁCA

 DOBRÁ PREZENTÁCIA

 CHYBY PREZENTÁCIÍ

 ROZBOR CHÝB

ARCHÍV

 PČOZMS 2017 - FOTOGALÉRIA

 PČOZMS 2016 - PREHĽAD

 PČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 TČOZMS 2016 - PREHĽAD

 TČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 ARCHÍV STARŠÍCH ROČNÍKOV

MATURITA V PARAGRAFOCH

 Školský zákon 245/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA č. 318/2008

 VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Maturitné témy pre odbor elektrotechnika, zameranie ITS

Maturitné témy pre odbor elektrotechnika, zameranie ITS

1.           Prehľad a základné vlastnosti operačných systémov. Základné úlohy operačných systémov, rozdelenie OS podľa zabezpečenia zdrojov a práv jednotlivých užívateľov, podľa schopnosti súbežného spracovania viacerých úloh, podľa používaného rozhrania. Výhody a nevýhody uvedených vlastností systémov. Charakteristika najpoužívanejších OS a ich vlastností: Unix, Linux, Windows NT/2k/XP/Seven/Eight/Ten, DOS, Mac OS X. Vývojové trendy. Výber vhodného operačného systému .

2.           Úlohy operačných systémov: Správa procesov, správa pamäti, modely správy pamäti – prideľovanie jediného súvislého bloku, prideľovanie pamäti po sekciách, stránkovanie, segmentovanie, virtuálna pamäť. Konkrétne príklady s ohľadom na konkrétne operačné systémy a konkrétne HW prostriedky

3.           Procesory CISC fy Intel a ich vývoj. Vývoj hlavných prvkov štruktúry a hlavných parametrov od procesorov i8086 až po súčasné modely. Hlavné funkčné bloky, registre, režimy, systémy adresovania, parametre systémovej zbernice, sekvenčné a superskalárne spracovanie inštrukcií, párovanie inštrukcií, predvídanie skokov, pipelining, výkonné jednotky – prehľad a charakteristika - ALU, FPU, cache, rozšírenie inštrukčných sád. Moderné prvky procesorovej architektúry na zefektívnenie práce CPU a zvýšenie výkonu, multiprocesing a jeho varianty, významné modely CPU. Hlavné smery vývoja a trendy. Výber vhodného procesora pre konkrétne použitie.

4.           Pamäťový subsystém: Charakteristika vonkajšej a vnútornej pamäte, metódy adresovania operačnej pamäte SAM, RAM a CAM. Adresovacie techniky používané CISC procesormi radu Intel. Vývoj adresovacích techník od 8086 po súčasnosť, režimy, spolupráca s operačným systémom, adresovanie so segmentovaním, adresovanie so stránkovaním, obsluha virtuálnej pamäte. Súvislosť medzi architektúrou procesorov a schopnosťou adresovania operačnej pamäte, hlavné parametre schopnosti adresovania u jednotlivých modelov. Vývoj, trendy, perspektívy. Výpočet maximálneho adresovacieho priestoru z parametrov procesora.

5.           Fyzická realizácia operačnej pamäte: pamäťové obvody SRAM, DRAM, realizácia pamäťovej bunky, vývoj a modifikácie pamätí DRAM, súčasné moderné pamäťové moduly, ich parametre, pracovné režimy a pravidlá pre ich použitie. Spolupráca pamäte, zbernicového systému a procesora. Zladenie parametrov, taktovanie pamäťových zberníc a bitové šírky modulov  SDRAM, DDR - DDR 4. Špeciálne vlastnosti RDRAM. Trendy a perspektívy. Výber vhodného typu pamäťového modulu pre definovanú zostavu.

6.           Pamäťové zariadenia .Zariadenia na magnetickom, magnetooptickom, optickom, polovodičovom. Realizácia konkrétnych aktuálnych prevedení vonkajších pamäťových zariadení – magnetické diskové a páskové zariadenia, magnetooptické a optické disky, flash pamäte. Princípy funkcie, ukladanie a čítanie dát. . Základné parametre – kapacita, prístupová doba, dosahovaný dátový tok pri čítaní/zápise. Reálne hodnoty súčasných zariadení. Logická štruktúra údajov, súborové systémy . Inicializácia záznamového zariadenia. Vzťah súborových systémov a operačných systémov. Trendy a perspektívy. Riešenie problémov s maximálnou adresovateľnou hodnotou.

7.           Rozhrania a zbernice. Úloha zbernice vo výpočtovom systéme, spolupráca zbernice s jednotlivými komponentami.Principiálna schéma zbernicového subsystému, hlavné parametre určujúce výkon systému. Typy zberníc podľa určenia. Vývoj a parametre štandardných zbernicových systémov osobných počítačov, aktuálne zbernicové systémy, ich štruktúra, vlastnosti a parametre, perspektívy ďalšieho vývoja. Paralelný a sériový prenos, parazitné javy. Rozhrania a význam štandardizácie rozhraní, prehľad používaných rozhraní a aktuálne parametre. Trendy vývoja a perspektívy. Výpočet potrebnej prenosovej rýchlosti a výber vhodnej zbernice na prenos dát zo vstupného zariadenia.

8.           Princípy komunikácie vstupných a výstupných zariadení so systémom. Princípy digitalizácie spojitých signálov, metódy digitalizácie fyzikálnych veličín – snímače a prevodníky. Vzťah medzi vonkajším zariadením, rozhraním, zbernicou, operačnou pamäťou a procesorom. Princípy riadenia komunikácie, systém prerušenia, I/O pamäťové rozsahy. Príklady konkrétnych štandardných a neštandardných vstupných, výstupných a vstupnovýstupných zariadení a spôsobov komunikácie týchto zariadení so systémom. Hlavné parametre a princípy práce AČ a ČA prevodníkov. Výpočty parametrov snímačov a prevodníkov.

9.           Princípy práce rozhraní pre vonkajšie pamäte. Hlavné parametre, súčasti a princípy práce jednotlivých druhov rozhraní. Vývoj od IDE po Thunderbolt, rozhrania SCSI/SAS – charakteristika, vývoj, parametre. Diskové polia, radiče RAID. Súvislosť konštrukcie a parametrov rozhraní s ďalšími komponentami počítačov – diskovými jednotkami a ich parametrami, so zbernicovým systémom, s CPU. Trendy vývoja, perspektívy. Výpočet adresovateľného priestoru disku z parametrov rozhrania.

10.        Architektúra počítačových sietí. . Rozdelenie sietí na lokálne a rozľahlé, charakteristické vlastnosti.  Siete peer – to- peer, klient – server. Formát prenášanej informácie – paket, frame. Typy služieb. Topológie, prístupové metódy, protokolové sady. Vzťahy medzi prvkami sieťových architektúr, príklady implementácie architektúr v konkrétnych sieťových riešeniach. Hlavné úlohy a parametre sietí. História sietí, vývoj a trendy. Vývoj od modelu Mainframe – Terminál ku modelu Server – Tenký klient. Perspektívy. Výber vhodnej architektúry pre malú podnikovú sieť, pre veľkú podnikovú sieť, pre rozľahlú sieť.

11.        Komunikačné protokoly a vrstvový model OSI. Definícia komunikačného protokolu, výstavba protokolových architektúr po vrstvách, výhody vrstvového riešenia protokolovej architektúry, popis vrstvového modelu OSI,  príklady konkrétnych riešení protokolov na štandardných protokolových architektúrach a ich začlenenie do vrstvovej štruktúry.

12.        Funkcie fyzickej a spojovej vrstvy modelu OSI  Aktívne prvky pracujúce na fyzickej a spojovej vrstve. Inštalácia NIC, úloha ovladačov. Typy ovladačov. Úlohy podvrstiev na linkovej vrstve, fyzické adresovanie. Rámce, príklady rôznych rámcov pre Ethernet. Rozdiely práce prvkov na spojovej vrstve a na sieťovej vrstve vzhľadom na adresovanie a rámce.

13.        Protokolová architektúra TCP/IP, porovnanie modelu TCP/IP s modelom OSI, protokoly štruktúry TCP/IP, význam a funkcia jednotlivých protokolov, štandardné služby Internetu.  DNS systém, jeho úloha v rámci Internetu a princíp funkcie DNS systému. Konštrukcia URL adresy. Správa domén. Protokol ICMP a jeho praktické použitie pre správe siete. Trendy v oblasti rozvoja Internetu a jeho služieb. Riešenie problému s nefunkčným DNS systémom.

14.        Sieťová a transportná vrstva modelu OSI a modelu TCP/IP. Úlohy vrstiev. Smerovateľné a nesmerovateľné protokoly, adresovanie v sieťach IP a IPX. Protokoly pracujúce na transportnej vrstve. Adresovanie aplikácií. Prfeverenie dostupnosti cieľového uzla a zistenie parametrov spoja pomocou štandardných príkazov OS.

15.        Adresovanie v počítačových sieťach. Fyzická adresa, sieťová adresa. Rozdiely medzi fyzickým a sieťovým adresovaním z hľadiska modelu OSI a architektúry sietí. Zisťovanie MAC adresy na základe znalosti logickej adresy rozhrania. Vyriešenie problému segmentu s príliš vysokou hustotou kolízií.

16.        Protokol IP, triedy adries, podsieťovanie, výpočet masky a ďalších parametrov siete pri podsieťovaní. Smerovanie, vzťah medzi smerovaním a architektúrou siete, typy smerovaní, smerovacie algoritmy, smerovacie protokoly, routovacie tabuľky. Protokol Ipv6. Vzťahy medzi fyzickým a sieťovým adresovaním, preklad adries, aktívne prvky pracujúce s IP protokolom. Návrh podsieťovania malej siete zo zadaných parametrov.

17.        Vrstvy modelu OSI orientované na aplikácie. vytváranie relácií, spájané a nespájané služby, zabezpečený a nezabezpečený spoj, prístupové práva, šifrovanie, asymetrické šifrovanie a elektronický podpis,  kódovanie a interpretácia kódovaných dát. Príklady protokolov pracujúcich na vrstvách orientovaných na aplikácie, príklady práce týchto vrstiev pri reálnej práci na školskej sieti.

18.        Lokálne siete. Charakteristika lokálnej siete. Topológie lokálnych sietí, priemyselné štandardy, zdielané médium, prístupové metódy, fyzická vrstva lokálnych sietí – kabeláž typická pre lokálnu sieť, aktívne prvky lokálnych sietí. Zabezpečenie lokálnych sietí, Intranet. Štrukturovaná kabeláž, základné zásady. Postup návrhu lokálnej siete, príklad.

19.        Rozľahlé siete. Charakteristika chrbticového spoja, charakteristika a úlohy „poslednej míle“. Modemy pre Dial Up. Protokol PPP. Siete ISDN, typy prístupu, prenosové rýchlosti pre rôzne typy prístupu, fyzická vrstva ISDN, protokoly v ISDN. Prístupy prostredníctvom ADSL. Princípy ADSL, fyzická vrstva, komunikačné rýchlosti, princípy dosahovania vysokých komunikačných rýchlostí na telefónnej linke. Siete X.25, Frame Relay, ATM. Vývojové trendy. Návrh pripojenia lokálnej siete ku Internetu s definovanými parametrami.

20.        Sieťové operačné systémy, hlavné úlohy sieťových operačných systémov,  porovnanie najpoužívanejších sieťových operačných systémov z hľadiska ich vlastností, porovnanie viacpoužívateľských systémov s jednoužívateľskými systémami, systémy prístupových práv používané u jednotlivých OS. Charakteristika a hlavné vlastnosti najpoužívanejších sieťových operačných systémov. Príklady konkrétnych implementácií. Trendy a perspektívy. Výber optimálneho OS pre konkrétnu implementáciu.

21.        Priemyselný štandard, charakteristika priemyselného štandardu, prehľad priemyseľných štandardov podľa IEEE, siete skupiny TOKEN štandard FDDI, charakteristika štandardu Ethernet a jeho variánt. Multimediálne aplikácie v lokálnych sieťach. Vzťah priemyselného štandardu a modelu OSI. Perspektívne štandardy, trendy. Výber vhodného štandardu pre definované podmienky.

22.        Ethernet a jeho varianty. Fyzická vrstva jednotlivých variantov Ethernetu, špecifikácie podľa IEEE parametre, typy rámcov, vlastnosti, prenosové rýchlosti, topológie, prístupové metódy, fyzická vrstva a parametre jej komponentov. Vývojové trendy. Návrh chrbticovej štruktúry podnikovej siete.

23.        Bezdrôtové technológie v počítačových sieťach. Princípy používané v bezdrôtových sieťach, priemyselné štandardy, používané nosné frekvencie, modulácia, Fresnelova zóna, princípy návrhu bezdrôtových sietí. Bezdrôtové prenosy v rozľahlých sieťach, FWA, GPRS, EDGE, WiMAX.. Vývojové trendy. Návrh konkrétneho riešenie pripojenia ku Internetu mobilných počítačov, počítačov vzdialených od káblovej infraštruktúry.

24.        Bezpečnosť sietí.  Zabezpečenie na úrovni lokálnych staníc, zabezpečenie na úrovni sietí. Firewalling, šifrovanie, intranet, virtuálne siete, prístupové práva. DHCP, NAT. Počítačové infiltrácie, priame prieniky, víruové infiltrácie, antivírusová ochrana. Predchádzanie škodám, zálohovanie , zálohovacie techniky a zálohovacie zariadenia. Trendy a perspektívy. Postup pri zistení vírusovej infekcie na pracovnej stanici v sieti.

25.        Administrácia sietí. Úlohy správcu siete z pohľadu zabezpečenia funkčnosti siete a z pohľadu zabezpečenia siete pred neoprávneným prístupom. QoS. Údržba siete po stránke HW, údržba systémov, možnosti automatizácie údržby systémov. Service Packy, update systému. Systémy prístupových práv. Príklady administrácie prístupových práv v sieti Windows, Unix. Komunikácia medzi rôznymi platformami, úloha systému NFS. Dedenie práv. Úloha administrátora v procese zálohovania dát. Návrh konceptu prístupových práv s ohľadom na štruktúru podnikového informačného systému.

 

Je nedeľa 17. 12. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Kornélia srdečne blahoželám k meninám :-)