Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
 

ODBORNÁ ZLOŽKA
MATURITNEJ SKÚŠKY

 ÚVOD

 OZ MS V PARAGRAFOCH

 PRAKTICKÁ ČASŤ

 TEORETICKÁ ČASŤ

 NEÚSPECH NA MS

ČO TREBA VEDIEŤ

RAMCOVÝ PREHĽAD OKRUHOV
TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ
ZLOŽKY MS Z OBLASTI

  ELEKTROTECHNIKY
A ELEKTROTECHNOLÓGIE

 ELEKTRONIKY A MERANÍ

 AUTOMATIZÁCIE
A STROJNÍCTVA

 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

 SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

 INFORMATICKÝCH
A TELEKOMUNIKAČNÍCH
SYSTÉMOV

 POČÍTAČOVÝCH
SYSTÉMOV

PODKLADY KU PRAKTICKEJ
ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MS

 PREHĽAD TEM - KU

 PONUKA TÉM PRE PROJEKT

 HARMONOGRAM

 DOKUMENTÁCA

 DOBRÁ PREZENTÁCIA

 CHYBY PREZENTÁCIÍ

 ROZBOR CHÝB

ARCHÍV

 PČOZMS 2017 - FOTOGALÉRIA

 PČOZMS 2016 - PREHĽAD

 PČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 TČOZMS 2016 - PREHĽAD

 TČOZMS 2016 - FOTOGALÉRIA

 ARCHÍV STARŠÍCH ROČNÍKOV

MATURITA V PARAGRAFOCH

 Školský zákon 245/2008 Z.z.

 VYHLÁŠKA č. 318/2008

 VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Informácie pre maturantov v šk. roku 2016/17

Praktická časť odbornej zložky MS

V zmysle zákona a vyhlášky uvedených v predchádzajúcej časti sú na našej škole umožnené nasledovné formy vykonania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZMS):

podľa ods. 7 písm a) : praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (KU)

Predvedením komplexnej úlohy sa v podmienkach našej školy rozumie vykonanie úlohy, ktorú si žiak vylosuje v deň obhajoby KU a prácu spracuje v stanovenom časovom limite, spravidla je časový limit stanovený v intervale 4 - 6 hodín, podľa obtiažnosti úlohy. Na určenom pracovisku žiak musí spracovať úlohu a obhájiť dosiahnuté výsledky. Výstupom takejto úlohy je elektrotechnický výrobok, program, elektronický dokument, realizovaná konfigurácia určených zariadení alebo podobný výstup, špecifikovaný v zadaní konkrétnej KU. Požadovanou dokumentáciou je v tomto prípade spracovaný protokol o metóde práce, postupe a dosiahnutých výsledkoch. Povolené pomôcky, ktoré môže žiak v priebehu riešenia úlohy použiť, sú špecifikované ako súčasť zadania úlohy.

Počet tém a ich presné zadanie určí vedenie školy v spolupráci s príslušnými predmetovými komisiami vždy podľa situácie a podmienok v tom ktorom školskom roku.

Ak sa žiak rozhodne pre vykonanie KU, musí byť pripravený na prácu v časovom stresse, na spracovaní úlohy, ktorú si vylosuje v deň vykonania skúšky.

forma podľa ods. 7 písm b) : obhajoba vlastného projektu

Vlastným projektom sa v podmienkach našej školy rozumie projekt vo forme výrobku alebo časti výrobku z oblasti elektrotechniky, mikroprocesorovej techniky, výpočtovej techniky, telekomunikácií, počítačových systémov alebo sieťových technológií. Práca môže byť napríklad vo forme programu alebo časti programu (napríklad informačný systém, webová stránka, ovládací software hardwarového zariadenia, ovládanie automatu, spracovanie komunikačného software), vytvorenie diaľkovo ovládaného alebo autonómne riadeného zariadenia (robota), vytvorenie a/alebo naprogramovanie periférneho zariadenia, spracovanie technickej dokumentácie a/alebo návodu na používanie ku zariadeniu, spracovanie štúdie, spracovanie a analýza súboru meraní, a prípadne iná práca, ktorá svojim charakterom korešponduje s cieľmi odbornej časti vzdelávacieho programu našej školy a ktorú žiak spracuje v ucelenej forme a predpísaným spôsobom prezentuje na PČOZMS.

Téma práce nie je obmedzená na uvedené príklady, zdôrazňujeme však podmienku, aby sa práca venovala téme, ktorá korešponduje s odborným zameraním žiaka a s cieľovými požiadavkami príslušného študijného odboru a jeho študijného zamerania tak, ako to vyžaduje citovaná vyhláška.

Práca musí svojou obtiažnosťou, svojim rozsahom a úrovňou spracovania zodpovedať kritériám, kladeným na maturitné projekty. Či boli uvedené kritériá splnené, posudzuje v konečnom dôsledku maturitná komisia. Za vedenie žiaka v priebehu spracovávania projektu a za dodržanie kritérií kladených na maturitný projekt zodpovedá v priebehu realizácie projektu konzultant. Konzultant vypĺňa priebežne hodnotiaci formulár, kde vykazuje priebežné výsledky práce žiaka a hodnotí aj obtiažnosť práce, invenciu a tvorivosť žiaka pri riešení úlohy, a systematickosť v práci žiaka. Obtiažnosť projektu je determinovaná okrem iného aj časom potrebným na jeho spracovanie; štandardný projekt by mal byť realizovaný priebežne a sústavne v čase približne 9 - 12 mesiacov. Konzultant v konečnom dôsledku predstavuje prvú inštanciu, ktorá posudzuje fo finálnej fáze prípravy projektu, či úroveň projektu je vhodná pre obhajobu pred maturitnou komisiou.

Výstupom projektu je - podľa charakteru práce: funkčný výrobok s definovanými a overenými parametrami, funkčný software s definovanými a overenými parametrami, dokumentácia spracovaná v predpísanom rozsahu a v predpísanej forme, prípadne aj prezentácia. Ak je obsahom práce spracovanie štúdie, spracovanie návrhu riešenia problému či spracovanie technickej dokumentácie ku jestvujúcemu zariadeniu, alebo výučbový materiál, predstavuje dokumentácia aj samotný výstup projektu. Prezentácia je vyžadovaná vždy, ak si to charakter samotnej práce vyžaduje.

Ak je predmetom projektu výrobok, je nevyhnutné spracovať k nemu dokumentáciu a spravidla je potrebné spracovať aj prezentáciu, ktorá obsahuje základné prvky z dokumentácie (schémy, hlavné parametre, postup výroby a oživenia výrobku, výstupy z merania výrobku).

Dôrazne sa odporúča preštudovať si a rešpektovať pravidlá pre tvorbu technických prezentácií.

Ak je výstupom práce softwarový produkt, ktorý bude priamo prezentovaný pred komisiou, spravidla nie je v takom prípade iná forma prezentácie vyžadovaná.

Práce si môžu prihlasovať aj tímy riešiteľov, v dokumentácii aj pri obhajobe však musí byť jednoznačne vyšpecifikovaný prínos každého člena tímu (napr. pri riešení automatu či periférneho zariadenia rieši jeden problematiku elektroniky a hardware a druhý sa venuje programovaniu príslušných ovládačov a komunikačných protokolov).

Na školskej stránke je zverejnená metodika a harmonogram. Tieto materiály sú záväzné, ak ste si zvolili túto formu vykonania PČOZMS. Metodika obsahuje informácie o tom, ako má vyzerať dokumentácia, aké sú všeobecné požiadavky na rozsah a úroveň práce a harmonogram obsahuje záväzné termíny.

podľa ods. 7 písm d ) : obhajoba úspešných súťažných prác

Čo sa rozumie úspešnou súťažnou prácou sa definuje v časti IV. vyhlášky č. 318 nasledovne:

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Forma obhajoby úspešnej súťažnej práce je relevantná iba v prípadoch, ak sa žiak systematicky už v priebehu štúdia v nižších ročníkoch venuje konkrétnej téme a dosiahne úspechy na niektorej súťaži, ktorá vyhovuje špecifikácii podľa prílohy vyhlášky č. 318.

Keďže sa žiak na formu vykonania maturitnej skúšky hlási najneskôr 30. septembra príslušného kalendárneho roka, musí dokladovať úspech v súťaži do tohto dátumu.

Ďalšie formy vykonania PČOZMS, ktoré uvádza vyhláška v bodoch podľa písm. c) a e), nie sú v podmienkach našej školy relevantné.

Voľba formy vykonania PČOZMS

Záleží na žiakovi samotnom, akú stratégiu zvolí pre vykonanie praktickej maturitnej skúšky. Môže sa rozhodnúť pre spracovanie projektu, na ktorom pracuje v priebehu viacerých mesiacov, ovšem rizikom je častá tendencia žiakov - odkladanie začiatku práce "na neskôr" a nasledovné problémy s dokončením práce v stanovenom termíne. Vo výnimočných prípadoch môže žiak požiadať riaditeľa školy o zmenu formy vykonania praktickej maturitnej skúšky, ovšem táto zmena mu môže, ale nemusí byť schválená.

Pred samotnou voľbou formy vykonania PČOZMS, a najmä ak uvažujete o forme vykonania skúšky podľa ods. 7 písm b) : obhajoba vlastného projektu odporúčame pred voľbou témy preštudovať si prehľad už spracovaných tém z minulých rokov, ktoré sú uverejnené na tejto stránke, prípadne sú k dispozícii v knižnici maturitných prác. Opätovné spracovanie tej istej témy nie je vylúčené, je však nevyhnutné doložiť, čím bude Vaša práca inovatívna, čím je prínosom oproti už existujúcej práci.

Ak sa rozhodujete pre formu praktickej maturity KU, dôrazne odporúčame sústavne a systematicky sa venovať práci na cvičeniach vo všetkých odborných predmetoch, pretože témy týchto prác korešpondujú s realizovanými úlohami v rámci cvičení ELM, VYT či cvičení na predmetoch odborných zameraní.

Z hľadiska odbornej prípravy pozostáva maturita z dvoch hlavných zložiek: praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZMS) a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZMS).

Na tejto stránke sa usilujeme podať Vám najdôležitejšie informácie o zložkách, formách a priebehu odbornej časti maturitnej skúšky a poskytnúť Vám podklady pre kvalifikované rozhodovanie, ako sa čo najefektívnejšie a úspešne vysporiadať s tuto úlohou.


Je nedeľa 17. 12. 2017Všetkým, ktorí majú krásne meno Kornélia srdečne blahoželám k meninám :-)